Печат

Категорична подкрепа за обновената Конституция на суверенна Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 1 юли завърши гла­су­ва­нето за изме­не­ния в кон­сти­туци­ята на Русия. Дори най-​големите опти­ми­сти не оча­к­ваха нито подобна актив­ност от изби­ра­те­лите, нито такава катего­рична под­крепа за обно­вя­ване на Основ­ния закон на страната.

До обяд на 2 юли вече бяха обра­бо­тени 100% от бюле­ти­ните. При актив­ност 65 на сто от имащите право на глас 77,92% одоб­ря­ват пред­ложе­ните изме­не­ния и 21,27% ги отхвър­лят. Нищожно малък брой са

Печат

Меркел реагира на евентуални санкции срещу "Северен поток - 2"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Евен­ту­ал­ните нови санкции от страна на САЩ срещу про­екта за газопро­вод „Севе­рен поток — 2″ про­ти­во­ре­чат на пред­ста­вите за правото, заяви канц­лерът на Герма­ния Ангела Мер­кел, цити­рана от ТАСС. Тя отбе­ляза, че Герма­ния продължава да смята този про­ект ико­номи­че­ски и той трябва да бъде завършен.

Спо­ред Мер­кел екс­те­ри­то­ри­ал­ните санкции, с които

Печат

Русия призова Турция да осигури равен достъп до "Света София"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Рус­кото исто­ри­че­ско друже­ство (РИО) при­зова тур­ските колеги да осигу­рят равен достъп до хри­сти­ян­ската кате­драла „Света София” в Истан­бул, ако получи ста­тут на джамия, съобщи „Рос­сий­ская газета”. Към днешна дата кате­дра­лата, постро­ена през VI век, е със ста­тут на музей. Тя е обект от Спи­съка на све­тов­ното кул­турно наслед­ство на ЮНЕ­СКО, но

Печат

Унгарската АЕЦ "Пакш-2" очаква лиценз

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 30 юни 2020 г. компа­ни­ята ЗАО „Пакш-​2″, въз­ложи­тел на про­екта за АЕЦ „Пакш-​2″, подаде заяв­ле­ние за стро­и­те­лен лиценз за два нови енерго­блока с реак­тори ВВЕР-​1200 от поко­ле­ние 3+ в Унгар­ското атомно ведом­ство (ОАН). Докумен­тите са пред­ста­вени в съо­т­вет­ствие с графика на про­екта. Про­ектът за АЕЦ „Пакш-​2″ се реа­ли­зира въз основа на руско-​унгарско

Печат

Георги Иванов чества 80-годишен юбилей

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пър­вият българ­ски кос­мо­навт Георги Ива­нов чества 80-​годишен юби­лей. Роден е в Ловеч на 2 юли 1940 г. Завършва Воен­ното учи­лище в Долна Мит­ропо­лия (1964 г.) със спе­ци­ал­ност инженер-​летец и ква­лифи­кация пилот, първи клас. На 1 март 1978 г. e избран за кос­мо­навт във вто­рата група от програмата Интер­кос­мос. На 10 април 1979 г. Георги Ива­нов и рус­кият космонавт