Печат

Киев продължава по пътя на държавния тероризъм

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Новите украински власти нямат намерение да спрат водната блокада на Крим

Украйна за поре­ден път заяви, че няма да отвори Север­но­крим­ския канал, по който вода от Дне­пър постъп­ваше в Крим. Киев продължава вод­ната бло­када на полу­ост­рова вече пет години. По този начин освен затруд­не­ни­ята за насе­ле­ни­ето, се нана­сят огромни щети на окол­ната среда и сел­ското стопан­ство. Въпреки труд­но­стите рекол­тата на пше­ница и грозде в Крим днес е по-​богата, откол­кото до 2014 година, когато полу­ост­ро­вът бе украински.

Пред­ста­ви­те­лят на пре­зи­дента на Украйна Антон Кори­не­вич даде абсурдно опре­де­ле­ние на поли­ти­ката на Киев: „Ние имаме право да прегра­дим канала, който доставя вода на Крим от Дне­пър, защото това не е есте­ствен ресурс, а тех­ни­че­ско съоръже­ние”. Ръко­вод­ството на Крим пред­ложи да се про­ве­дат прего­вори с Украйна за пус­кане на вода по канала, но Киев отказа, както можеше да се оча­ква. Вицепреми­ерът на Репуб­лика Крим и неин посто­я­нен пред­ста­ви­тел към пре­зи­дента на Русия Георгий Мура­дов отбе­ляза, че жите­лите на Крим като руски граж­дани имат закон­ното право да полз­ват водите на Дне­пър, тъй като реката извира на руска територия.

Опи­тите на Украйна да лиши насе­ле­ни­ето на Крим от прясна вода е форма на държа­вен теро­ризъм”, заяви лидерът на репуб­ли­ката Сергей Аксьо­нов. „Вод­ната бло­када не доведе до резул­та­тите, на които Киев раз­чи­таше. Няма дефицит на питейна и вода за сел­ско­стопан­с­ките нужди, ико­номи­ката на полу­ост­рова се раз­вива, раз­раства се туризмът. Това обаче не отменя факта, че да бъдат лишени от прясна вода 2 млн. души, всъщ­ност е про­ява на държа­вен теро­ризъм”, каза той. Спо­ред него реше­ни­ята на новото укра­ин­ско ръко­вод­ство сви­де­тел­стват за „крайно нис­кото каче­ство на човеш­кия мате­риал, който запълва кори­до­рите на властта в съсед­ната държава” и за това, че в Украйна пре­зи­ден­тите и поли­ти­че­с­ките лозунги се сме­нят, но поли­ти­ката остава една и съща.

Действи­ята на Киев са неза­конни и по сми­съла на редица меж­ду­на­родни спо­ра­зуме­ния и норми. „Север­но­крим­ският канал черпи вода от Дне­пър, който е трансгра­нична река — минава по тери­то­ри­ите на Русия, Бела­рус и Украйна, и попада под разпо­ре­жда­нето на много меж­ду­на­родни документи, вклю­чи­телно на Вод­ната кон­венция на ООН от 1992 година.

Въз основа на тях Русия може да потърси пра­вата си в меж­ду­на­род­ния съд”, обясни юри­ди­че­ският експерт Алек­сандър Молохов.

Когато преди пет години укра­ин­ските вла­сти изгра­диха бент в Хер­сон­ска област, с който прегра­диха канала, те искаха да унищожат земе­де­ли­ето на полу­ост­рова и да накажат жите­лите му за волята им да се завър­нат в Русия. До 2014 година каналът осигур­вяше 85 процента от нуждите на насе­ле­ни­ето в Крим от прясна вода и за поли­ва­нето на 140 хиляди хек­тара сел­ско­стопан­ска земя. Русия вед­нага взе мерки за пре­одо­ля­ване на вод­ния дефицит: чрез нови канали започна пре­хвър­ля­нето на вода от източ­ници на руска тери­то­рия, изгра­дени бяха много арте­зи­ан­ски кла­денци и спе­ци­ални хра­ни­лища за дъж­довна вода, подгот­вят се про­екти за пре­чиства­телни станции за мор­ска вода.

/„Русия днес”/