Печат

Болтън обвини Русия в кражба на технологии

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Помощ­ни­кът на пре­зи­дента на САЩ по наци­о­нал­ната сигур­ност Джон Болтън обвини Русия в кражба на аме­ри­кан­ски тех­но­логии, свър­зани със съз­да­ва­нето на хипер­зву­ково оръжие. Това стана по време на интервю за „Гла­сът на Аме­рика”, когато жур­на­ли­стът помоли Болтън да комен­тира инци­дента на воен­ния полигон край Севе­ро­двинск. „Този инци­дент сви­де­тел­ства за това, че макар рус­ката ико­номика да е с разме­рите на холанд­ската, тя (Русия) харчи достатъчно сред­ства за отбрана, не само за да модер­ни­зира своя ядрен арсе­нал, но и за да съз­даде нови видове сред­ства за доставка — хипер­зву­кови пла­ни­ращи лета­телни апа­рати, хипер­зву­кови кри­лати ракети, в зна­чи­телна степен открад­нати от аме­ри­кан­с­ките тех­но­логии”, каза Болтън. По думите му този потенциал и възмож­но­стта да бъде пре­да­ден и на други страни остава реа­лен про­блем за Съе­ди­не­ните щати и тех­ните съюз­ници. По повод инци­дента Болтън каза, че „възможно е нещо да не е тръг­нало както трябва”.

Преди това прес­сек­ре­та­рят на пре­зи­дента на РФ Дмит­рий Пес­ков отказа да комен­тира инци­дента в Севе­ро­двинск и при­зова жур­на­ли­стите да се ори­ен­ти­рат от информаци­ята на рус­ките орга­ни­за­ции, в част­ност на орга­ни­за­ци­ята, про­веж­дала изпи­та­ни­ята, а не на заяв­ле­ни­ята на аме­ри­кан­ския лидер Тръмп. В Twitter Тръмп написа, че САЩ са полу­чили много ценна информация от експло­зи­ята на раке­тен двига­тел в Русия и че разпо­лагат с подобни ракети, макар и с „по-​напреднали технологии”.

Не закъсня реакци­ята на изказва­нето на Болтън от Държав­ната дума. Пър­вият зам.-председател на коми­тета по отбрана Алек­сандър Шерин поиска САЩ да пред­ста­вят раке­тата, чиято тех­но­логия уж била открад­ната от Русия. Той нарече непри­ем­ливи и неко­ректни обви­не­ни­ята на Болтън и добави, че за САЩ отдавна не съще­ствува поня­тие като етика в меж­ду­на­род­ните отноше­ния. По думите на Шерин именно САЩ пре­успя­ват в краж­бата на тех­но­логии. „Те изведоха от Герма­ния спе­ци­а­ли­сти, което им помогна да съз­да­дат атом­ната бомба, която после използ­ваха в Япо­ния”, напомни Шерин.

/„Русия днес”/