Печат

Ще спре ли износът на дървесина за Китай

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Мини­стърът на при­род­ните ресурси Дмит­рий Кобил­кин заяви, че е възможно Русия напълно да забрани износа на дър­ве­сина в Китай. За да не стане това, Пекин трябва да се включи в про­блема с неза­кон­ната сеч, отбе­ляза той. „Ако видим кон­кретни стъпки от китай­ска страна, ще побе­дим този про­блем”, каза Кобил­кин в интервю за „Ведомо­сти”. Мини­стърът под­черта, че се работи сери­о­зно с китайс­ките колеги. Русия пред­лага напри­мер съвместно да се построят селекционно-​семенни комплекси и да се засаж­дат дървета.

Освен това Кобил­кин раз­каза за мер­ките, които ведом­ството предпри­ема за борба с при­род­ните пожари. По думите му е подго­т­вена голяма програма, която пред­стои да бъде обсъдена с преми­ера. В нея е заложено зна­чи­телно уве­ли­че­ние на броя на метео­ро­логич­ните станции, вклю­ч­ване на нау­ката, използване за прогно­зи­ране и пре­дупре­жде­ние на мал­ката авиация, както и дистанци­онно наблю­де­ние с дронове.

Още на 4 март пред­се­да­те­лят на Съвета на Феде­раци­ята Вален­тина Мат­ви­енко под­крепи иде­ята на ръко­во­ди­теля на „Рос­ко­сос” Дмит­рий Рого­изин за при­емане на закон, спо­ред който спът­ни­ко­вите снимки да се използ­ват като дока­за­тел­ства в съдеб­ните спо­рове за неза­конна сеч.

/„Русия днес”/