Печат

Медведев и Борисов обсъдиха важни теми

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В рам­ките на пър­вия Каспийски ико­номи­че­ски форум българ­ският премиер Бойко Бори­сов и рус­кият премиер Дмит­рий Мед­ве­дев обсъдиха енергий­ните про­екти и по-​нататъшното сътрудничество.

Бойко Бори­сов заяви, че инте­ре­сът на Бълга­рия е да води равен и вза­имно изго­ден дву­стра­нен поли­ти­че­ски диа­лог, при който всяка страна ще се ръко­води от наци­о­нал­ните инте­реси, а действи­ята на Бълга­рия ще съо­т­вет­стват на общата поли­тика на ЕС и НАТО.

Рус­кият премиер Дмит­рий Мед­ве­дев на свой ред пред­ложи да се обсъдят възмож­но­стите, пред­лагани чрез ком­би­ни­ране на потенци­ала на Чер­номор­ския и Каспийския региони.

Преми­ерът Бори­сов обърна спе­ци­ално внима­ние на сери­о­зната работа на българ­ското пра­ви­тел­ство по про­екта на газо­разпре­де­ли­тел­ния център „Бал­кан”. На срещата беше обсъдена и възмож­но­стта за изпъл­не­ние на про­екта АЕЦ „Белене” при усло­вия, опре­де­лени от Бълга­рия. Освен това преми­ерът Бори­сов обяви инте­реса на Бълга­рия към раз­ви­ти­ето на път­ни­че­ски фери­ботни линии между Бургас и рус­ките при­ста­нища Кав­каз и Новоросийск.

Обик­но­вено обсъж­даме темата за газа, но имайте пред­вид, че търгов­ските отноше­ния, желе­зо­път­ният транспорт, автомо­бил­ният транспорт, мор­ският транспорт, тези цен­трове, които съще­ству­ват както в Бълга­рия, така и в Русия, на север от този регион, пред­лагат огромни възмож­но­сти”, отбе­ляза преми­ерът на България.

По думите му „Черно море трябва да остава море на мира, търго­ви­ята, туризма, транспорт­ните връзки с уча­стие на фери­боти, яхти и газопроводи”.

/„Русия днес”/