Печат

Съратник на русофоб пристига в Москва?

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Сред веро­ят­ните имена за бъдещ нов посла­ник на САЩ в Русия се спряга Стивън Бигън. В момента той е гла­вен пред­ста­ви­тел на пре­зи­дента в прего­во­рите със Северна Корея. Прави впе­чат­ле­ние, че той бе един от близ­ките сърат­ници на извест­ния със сво­ята анти­руска дей­ност и покоен вече сена­тор Маккейн.

Наред с това 56-​годишният биз­нес­мен, дипло­мат и пра­ви­тел­ствен чинов­ник в пери­ода 19921994 година е бил член на дирек­тор­ския съвет на Руско-​американския фонд за ико­номи­че­ско раз­ви­тие и дирек­тор на Меж­ду­на­род­ния репуб­ли­кан­ски инсти­тут в Москва, при­знат през 2016 година за неже­ла­телна орга­ни­за­ция в Русия. Тогава още се появиха подо­зре­ния за него­вата съм­ни­телна роля в слож­ните съби­тия, които водеха стра­ната към разпад и разпро­дажба на безце­ница на големите руски инду­стри­ални предприятия.

Стивън Бигън е роден в Дет­ройт в пол­ско еврейско семейство. Дипломи­рал се е в Мичиган­ския уни­вер­си­тет, където спе­ци­а­ли­зира по исто­рия на Русия и руски език. Той е от поко­ле­ни­ето на онези „русо­веди”, които са започ­нали сво­ята кари­ера като „съве­то­лози”. За тях е харак­терно, че съби­рат информация за живота в стра­ната, където рабо­тят, главно от докла­дите на раз­уз­на­ва­тел­ните служби на САЩ и че пра­вят прогно­зите си по начина на под­ре­ждане на първите лица в три­бу­ната на мав­зо­лея. Сега обаче три­бу­ната не се използва, което много затруд­нява рабо­тата на аме­ри­кан­с­ките дипло­мати и „русо­веди”. Всички обаче отбе­ляз­ват, че Бигън срав­ни­телно добре познава Русия и ще раз­чита главно на соб­стве­ните си позна­ния и опит. /„Русия днес”/