Печат

Източният икономически форум промени Далечния изток

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Амбицията е постигане на 6% ръст на икономическото развитие на региона

На 4 сеп­тем­ври във Вла­ди­во­сток бе открит V Изто­чен ико­номи­че­ски форум с около 5 хиляди участ­ници от над 50 страни. Основ­ните меропри­я­тия са на тери­то­ри­ята на кампуса на Дале­ко­източ­ния феде­ра­лен уни­вер­си­тет на ост­ров Руски. Форумът се про­вежда от 2015 година с цел съдействие за уско­ре­ното раз­ви­тие на ико­номи­ката на Далеч­ния изток и разши­ря­ване на меж­ду­на­род­ното сътруд­ни­че­ство на Русия с Азиатско-​тихоокеанския регион.

На 3 сеп­тем­ври от Монго­лия, където бе на офици­ално посеще­ние, за уча­стие във форума при­стигна пре­зи­дентът на РФ Вла­ди­мир Путин, който ще про­веде дву­странни прего­вори с преми­ера на Индия Нарендра Моди, с преми­ера на Малай­зия Махатхир Мохамад и на Япо­ния Шинзо Абе, ще се срещне с пре­зи­дента на Монго­лия Хал­тма­агийн Батулга и с преми­ера на държав­ния съвет на Китай Ли Къцян (след редакци­он­ното при­клю­ч­ване на броя — бел.ред.).

Оча­ква се глав­ното съби­тие на форума да стане пле­нар­ното засе­да­ние, в рам­ките на което Путин да покани чуж­де­стран­ните инве­сти­тори активно да участват в съвместни про­екти. Държав­ният глава на РФ ще изложи про­ек­тите и под­хо­дите на стра­ната си за задъл­бо­ча­ване на реги­о­нал­ната ико­номи­ческа интеграция, ще се изкаже по въпро­сите на без­опас­но­стта и ста­бил­но­стта в Азиатско-​тихоокеанския регион, съобщи него­вият помощ­ник Юрий Уша­ков. Той добави, че есте­ствено ще стане дума за принци­пите на сво­бод­ната търго­вия въз основа на нормите на СТО и ще бъде под­чер­тано, че е недопу­стимо при­лага­нето на раз­лични огра­ни­че­ния и санкции, които пре­чат на нормал­ното търговско-​икономическо сътрудничество.

Спо­ред пър­вия замест­ник пред­се­да­тел на Съвета на феде­раци­ята по меж­ду­на­род­ните въпроси Вла­ди­мир Джа­ба­ров „Това съби­тие за поре­ден път доказва, че никой не е прекъ­свал отноше­ни­ята с Русия и не иска да ги прекъ­сва. Въпреки анти­рус­ките санкции мно­зина раз­би­рат, че не може да се изо­лира нашата страна”.

Най-​многобройните делегации на форума са от Япо­ния, Китай, Репуб­лика Корея, Индия. При­стиг­наха гости от САЩ и Вели­ко­бри­та­ния. Гене­рал­ният кон­сул на САЩ във Вла­ди­во­сток Луис Кришок спо­дели, след като се запозна със симпа­ти­чен андроид: „За мен е голяма чест да пред­став­ля­вам дипло­ма­ти­че­с­ката мисия на САЩ в Русия на Петия Изто­чен ико­номи­че­ски форум. Една от глав­ните задачи на дипло­мата е да печели при­я­тели. В пави­ли­она на Дале­ко­източ­ния Фонд за високи тех­но­логии се спри­я­те­лих с едно момче… на име Promobot!” Уча­сти­ето си са потвър­дили над 480 ръко­во­ди­тели на руски и 140 ръко­во­ди­тели на чуж­де­странни компа­нии. Глав­ният девиз на форума е „Далеч­ният изток — хори­зонти на раз­ви­тие”, като амбици­ите по думите на Юрий Трут­нев са постигане на 6% годишен ико­номи­че­ски ръст на Далеч­ния изток.

Юби­лей­ният форум ще продължи до 6 сеп­тем­ври, като дело­вата програма вклю­чва 50 меропри­я­тия, очер­тани в четири блока. Пър­вият е наре­чен „Нови реше­ния за уско­рен ико­номи­че­ски ръст” и на него участ­ниците ще обсъдят мер­ките, необ­хо­дими за раз­ви­ти­ето на Далеч­ния изток и повиша­ване на него­вата инве­стици­онна при­вле­ка­тел­ност. Вто­рият блок е „Съз­да­вайки усло­вия за бизнеса”.

На него ще става дума за защита пра­вата на инве­сти­то­рите и усъвършен­стване на зако­но­да­тел­ството, за раз­ви­ти­ето на дреб­ния и сре­ден биз­нес, за деги­та­ли­за­ци­ята на държав­ното управ­ле­ние. Тре­тият блок „Далеч­ният изток и Азиатско-​тихоокеанският регион (АТР): раз­ви­вайки възмож­но­стите за сътруд­ни­че­ство”. Дис­ку­си­ите ще са посве­тени на ико­номи­че­ското вза­и­мо­действие на Русия и стра­ните от АТР по въпро­сите на научно-​техническото сътруд­ни­че­ство, деги­та­ли­за­ци­ята на търго­ви­ята, бъдещето на Арк­тика и транспорт­ните кори­дори на Далеч­ния изток. Четвър­тият блок е оза­гла­вен „Нови реше­ния за повиша­ване каче­ството на живот”. В него вли­зат въпроси като повиша­ване каче­ството на обра­зо­ва­ни­ето, при­в­ли­чане на частни инве­стиции в соци­ал­ната сфера на реги­она, раз­ви­тие на град­ската среда и съз­да­ване на гра­дове на бъдещето.

В рам­ките форума Вла­ди­мир Путин ще про­веде засе­да­ние на пре­зи­ди­ума на Държав­ния съвет, като се оча­ква да бъде при­ета стра­тегия за раз­ви­тие на Далеч­ния изток до 2025 година и в пер­спек­тивна — до 2035 година.

Ден преди нача­лото на съби­ти­ето се про­веде V руско-​китайска среща на медиите.

В рам­ките на форума на 3 сеп­тем­ври бе открито изложе­ни­ето „Улицата на Далеч­ния изток” — едно от клю­чо­вите съби­тия на кул­тур­ната програма. В него са пред­ста­вени потенци­алът и постиже­ни­ята в сфе­рата на ико­номи­ката, кул­ту­рата и туризма на всички реги­они от Далеч­ния изток. За първи път в „Улицата на Далеч­ния изток участват Забай­кал­ският край и Репуб­лика Буря­тия. Посе­ти­те­лите могат да видят вер­то­ле­тите Ка-​226Т и Ми-​171А2 про­из­ве­дени в авиаци­он­ния завод на сто­лицата на Буря­тия Улан Уде. Репуб­ли­ката пре­зен­тира изде­лия от неф­рит и уни­кални тра­диции на тибет­ската медицина.

На изложе­ни­ето работи и Мла­дежка площадка на Източ­ния ико­номи­че­ски форум-​2019 — пави­ли­онът „Ост­ров Руски: Мла­дежта. Нау­ката. Ино­ваци­ите.”, орга­ни­зи­ран от Дале­ко­източ­ния феде­ра­лен уни­вер­си­тет и Дале­ко­източ­ното поде­ле­ние на РАН.

За участ­ниците във форума е подго­т­вена богата културно-​развлекателна програма.

/„Русия днес”/