Печат

Посолството на РФ отвърна на декларацията на България

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Излож­бата в Рус­кия културно-​информационен център в София по повод 75-​ата годиш­ни­ната от осво­бож­де­ни­ето на Източна Европа от фашизма, няма нищо общо с вътрешно-​политическата ситу­ация в Бълга­рия, заявява посол­ството на РФ у нас, цити­рано от РИА „Ново­сти”. „Излож­бата е насо­чена изклю­чи­телно към запо­зна­ване на българ­ската обще­стве­ност с архив­ните мате­ри­али от рус­ките фон­до­хра­ни­лища. Много от докумен­тите са неиз­вестни или са неот­давна раз­сек­ре­тени и гово­рят за реша­ващата роля на Чер­ве­ната армия в избав­ле­ни­ето на чове­че­ството от фашист­ката чума”, се казва в поста на посол­ството във Фейсбук.

В подо­бен нега­ти­вен формат за ролята на СССР във Вто­рата све­товна война вече се изка­заха и други западни лидери. Бри­тан­ският премиер Борис Джонсън заяви, че през сеп­тем­ври 1939 година Полша се ока­зала „между фашист­кия чук и кому­ни­сти­че­с­ката нако­валня”. В отго­вор посол­ството на РФ във Вели­ко­бри­та­ния напомни, че именно бри­тан­с­ката дипло­мация преди нача­лото на вой­ната „е мъл­ча­ливо е одоб­ря­вала хищ­ни­че­с­ката поли­тика на наци­стите” и „после­до­ва­телно е сабо­ти­рала” иде­ите на СССР за съз­да­ване на ефек­ти­вен анти­хит­ле­ристки али­анс, в част­ност за защита на Полша, напомня РИА „Ново­сти”. /„Русия днес”/