Печат

НАТО не отговаря на предложението за мораториум за ракетите

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Москва пред­ложи на стра­ните от НАТО колек­тивно да се при­съе­ди­нят към мора­то­ри­ума върху разпо­лага­нето на ракети със сре­ден и малък обсег на действие. Засега отго­вор няма, каза рус­кият външен мини­стър Сергей Лавров.

САЩ изпроб­ваха вече наземно бази­рана ракета със сре­ден обсег, използ­вайки пус­кова „уста­новка, която винаги са пред­ста­вяли като спо­собна да изстрелва един­ствено про­ти­во­ра­кети”, каза рус­кият външен мини­стър. По думите му, действи­ята на САЩ показ­ват, че Вашинг­тон няма наме­ре­ние да се връща към Дого­вора за лик­ви­ди­ране на раке­тите със сре­ден и малък обсег на действие.

Москва все още не е полу­чила ясна реакция от Вашинг­тон по повод рус­кото пред­ложе­ние за продължа­ване на новия дого­вор СТАРТ за съкраща­ване на стра­теги­че­с­ките напа­да­телни оръжия. Той изтича през фев­ру­ари идната година и съд­бата му е под въпрос, при­помни Сергей Лав­ров. „Все още обаче рабо­тим по въпроса”, уточни той.

Русия няма наме­ре­ние да убеж­дава Китай да се при­съе­дини към прего­во­рите във връзка със ситу­аци­ята около Дого­вора, което е главно пред­ва­ри­телно усло­вие за начало на такива прего­вори спо­ред Вашинг­тон, каза още рус­кият външен министър.

При­пом­няме, че Москва и Вашинг­тон подпи­саха новия СТАРТ през 2010 г. с възмож­ност за продължа­ване с 5 години след изти­ча­нето му. На 31 юли т. г. съвет­ни­кът на Белия дом по наци­о­нал­ната сигур­ност Джон Болтън заяви, че дого­ворът едва ли ще бъде продължен. По думите му обаче пра­ви­тел­ството във Вашинг­тон още не е взело решение.

/„Русия днес”/