Печат

Путин подписа безсрочен Договор за приятелство с Монголия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пре­зи­ден­тите на Русия и Монго­лия Вла­ди­мир Путин и Хал­тма­агийн Батулга са подпи­сали нов Дого­вор за при­я­тел­ство и все­об­хватно стра­теги­че­ско парт­ньор­ство между двете страни. Цере­мо­ни­ята по подпи­сва­нето на дого­вора се състоя след прего­во­рите между двамата лидери в Държав­ния дво­рец в Улан Батор, където рус­кият пре­зи­дент при­стигна с офици­ална визита.

По-​рано Вла­ди­мир Путин отбе­ляза пред монгол­ския вест­ник „Одрийн сонин”, че този документ е изго­т­вен въз основа на Спо­ра­зуме­ни­ето за при­я­тел­ски отноше­ния и сътруд­ни­че­ство от 1993 година, има без­сро­чен харак­тер и извежда дву­стран­ните отноше­ния на каче­ствено ново равнище.

Двете пра­ви­тел­ства също така са подпи­сали про­то­коли за възоб­но­вя­ване на действи­ето на Спо­ра­зуме­ни­ето между Русия и Монго­лия от 3 март 2004 г. за оказване на Улан Батор от страна на Москва на безвъзмездна военно-​техническа помощ.

Рус­кият пре­зи­дент смята вза­и­мо­действи­ето между Москва и Улан Батор по въпро­сите на бор­бата с теро­ризма и военно-​техническото сътруд­ни­че­ство между двете страни за клю­чов фак­тор за гаран­ти­ране на сигур­но­стта в Азия.

Рус­кият пре­зи­дент напом­нил, че през август в Монго­лия се състо­яха поред­ните съвместни военни уче­ния и доба­вил, че тази прак­тика ще продължи. По думите на рус­кия държа­вен глава позици­ите на Русия и Монго­лия по акту­ални въпроси на реги­о­нал­ния и меж­ду­на­род­ния дне­вен ред съвпа­дали или са близки.

От своя страна монгол­ският пре­зи­дент Хал­тма­агийн Батулга изтъкна, че отноше­ни­ята между Монго­лия и Русия са достиг­нали ново рав­нище и сътруд­ни­че­ството им нав­ли­зало в нова ера.

/„Русия днес”/