Печат

Путин развесели САЩ с намеса в изборите

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В Москва се състоя редовният форум "Руска седмица на енергетиката"

Редов­ният форум „Руска сед­мица на енерге­ти­ката” се състоя тази сед­мица в Москва. Есте­ствено сред участ­ниците бяха араб­ски шей­хове, пет­ролни маг­нати, шефове на мощни газови компа­нии, соб­стве­ници на тан­керни фло­ти­лии и тръ­бопро­води. Не отсъстваха и действащи поли­тици и експерти.

Като се има пред­вид неста­бил­ното, а поня­кога дори кри­зисно състо­я­ние на све­тов­ния пазар и меж­ду­на­род­ните отноше­ния, логично бе тази година да се оча­ква рекор­ден брой участ­ници във форума — близо 11 хиляди души и пред­ста­ви­тели на над 200 компа­нии от 80 страни. Затова и поста­ве­ните въпроси не се огра­ни­чиха с добива на газ и пет­рол и паза­рите на гори­вата, а засегнаха външ­ната поли­тика и ней­ното вли­я­ние на гло­бал­ната ико­номика. Неслу­чайно повишен инте­рес бе про­явен към отноше­ни­ята между Русия и САЩ — двете най-​мощни ядрени държави и съще­временно — най-​големи про­из­во­ди­тели на пет­рол. На при­състващия на засе­да­ни­ята Вла­ди­мир Путин се наложи да отго­варя както на въпроси за стро­и­тел­ството на „Севе­рен поток-​2″ и тран­зита на рус­кия газ към Европа, така и за бъдещето на руско-​американските отноше­ния, за раз­ви­ти­ето на кри­зата в Украйна и на конфлик­тите в Близ­кия изток.

Рус­кият пре­зи­дент беше катего­ри­чен, че когато фак­тите не отго­ва­рят на инте­ре­сите на САЩ, те са готови да ги пре­не­брегнат и вме­сто да тър­сят компромис с парт­ньо­рите си за реша­ване на даден про­блем, те налагат волята си със сила. Пред­ста­ви­те­лите на европе­йски енергийни компа­нии, които невед­нъж заедно с Москва доказ­ваха търгов­ския и чисто ико­номи­че­ски харак­тер на „Севе­рен поток-​2″, се инте­ре­су­ваха от мне­ни­ето на Путин за съд­бата на газопро­вода и докога ще изпит­ват натиск от страна на САЩ.

В отго­вор той отбе­ляза, че САЩ винаги са били про­тив енергий­ното сътруд­ни­че­ство на Русия с Европа и напомни, че сегаш­ното им пове­де­ние само повтаря действи­ята на Вашинг­тон, когато през 60-​те години се изграж­даше пър­вият газопро­вод към Герма­ния и когато започна стро­и­тел­ството на „Севе­рен поток-​1″. И тогава, както и сега, САЩ моби­ли­зи­рат всички възможни сили в Европа, за да попре­чат на сътруд­ни­че­ството и про­кар­ва­нето на газопро­во­дите, които десе­ти­ле­тия наред вече без­от­казно и ста­билно осигу­ря­ват европе­йс­ките потре­би­тели с необ­хо­ди­мите им енергийни ресурси на изгодна цена.

Въпреки това, газопро­во­дите са били успешно изграж­дани и сега стро­и­тел­ството на „Севе­рен поток-​2″ и на „Тур­ски поток” ще бъде завършено.

На форума бе съобщено, че про­ектът по дъното на Бал­тийско море вече е готов на 83 процента и може да бъде при­клю­чен до месец и поло­вина. Неже­ла­ни­ето на Дания да даде окон­ча­те­лен отго­вор за про­кар­ване на газо­вата маги­страла през нейни тери­то­ри­ална води може да го забави, но резер­вен вари­ант за тях­ното зао­би­ка­ляне има.

Рус­кият лидер отбе­ляза оче­вид­ната истина, че воде­ната от САЩ поли­тика вреди на самите тях. Поради непрекъс­на­тите заплахи със санкции много страни се отказ­ват от финан­со­вите опе­рации с долари. „Доларът се полз­ваше с дове­рие в цял свят. Той беше почти един­стве­ната уни­вер­сална валута. Неиз­вестно защо САЩ започ­наха да използ­ват дола­ро­вите опе­рации като инструмент в поли­ти­че­с­ките битки, да налагат огра­ни­че­ния в използва­нето на долара. Със соб­стве­ните си ръце започ­наха да секат клона, на който седят и скоро ще се сгромо­ля­сат. Валут­ните резерви в долари на всички страни се сви­ват, нама­лява ролята на долара като резервна валута дори в съюз­ните на САЩ страни”, обясни Путин.

Аме­ри­кан­ски коре­спон­дент от NBC News не се въздържа да не зададе въпрос за „наме­сата” на Русия в пре­зи­дент­ските избори в САЩ. Той напомни, че въпреки, че не бяха открити дока­за­тел­ства за „наме­сата” във вота през 2016 г. във Вашинг­тон вече изказ­ват уве­ре­ност, че „ръката на Москва” ще се набърка в избо­рите дого­дина. „Това щеше да е смешно, ако не беше така тъжно. Всички виждаме какво става днес във вътреш­нопо­ли­ти­че­ския живот на САЩ. То раз­рушава руско-​американските отноше­ния и работи срещу инте­ре­сите на самите тях”, отго­вори Путин. После в харак­тер­ния за него стил иро­ни­зира твър­де­ни­ята и въпроса на коре­спон­дента: „Под сек­рет ще ви кажа, че ние непременно ще се наме­сим в избо­рите, за да ви раз­ве­се­лим там окон­ча­телно и както трябва. Само, че вие на никого не каз­вайте”. И тъй като не е ясно доколко в елита на САЩ всичко е наред с чув­ството за хумор, Путин — вече сери­о­зно, сложи точка на темата: „Вие много добре зна­ете, че ние си имаме соб­ствени про­блеми и се занима­ваме с тях­ното реша­ване. Въобще не ни инте­ре­сува какви избори имате вие. Ще рабо­тим с всеки парт­ньор, с всеки пре­зи­дент, когото аме­ри­кан­ският народ избере”.

/„Русия днес”/