Печат

Корнелия Нинова се срещна с посланика на Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пред­се­да­те­лят на НС на БСП Кор­не­лия Нинова се срещна с посла­ника на Рус­ката феде­рация в Репуб­лика Бълга­рия Н.Пр. Ана­то­лий Мака­ров в цен­тра­лата на пар­ти­ята на ул.„Позитано” 20 в столицата.

На срещата беше обсъдена поли­ти­че­с­ката обста­новка в стра­ната и редица въпроси на дву­стран­ните отноше­ния. Кор­не­лия Нинова запозна посла­ника с основ­ните при­о­ри­тети в рабо­тата на БСП през новия поли­ти­че­ски сезон. Дис­ку­ти­рани бяха редица акту­ални въпроси от вза­имен инте­рес. Срещата е част от дипло­ма­ти­че­ския мара­тон, който лидерът на левицата предприе тази есен. На 19 сеп­тем­ври Нинова разго­варя с временно управ­ля­ващия посол­ството на САЩ Джъ­стин Фридман.

Ден по-​рано, на 18 сеп­тем­ври, Нинова се срещна и с пър­вия дипло­мат на Китай в София Дун Сяод­зюн, извън­ре­ден и пъл­номощен посла­ник на Китай­с­ката Народна република.

/„Русия днес”/