Печат

Външните министри на РФ и Грузия разговаряха за първи път от 11 години насам

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 26 сеп­тем­ври мини­стрите на външ­ните работи на Русия и Гру­зия Сергей Лав­ров и Давид Зал­ка­ли­ани се срещ­наха в куло­арите на Гене­рал­ната асам­блея на ООН. Това бе пър­вата среща на тол­кова високо рав­нище от времето на воен­ния конфликт през 2008 година.

Подроб­но­сти от разго­вора на Лав­ров и Зал­ка­ли­ани засега не се съобщават.

От външ­ното мини­стер­ство на Гру­зия заявиха, че на срещата е бил повдиг­нат въпро­сът за „део­купация на гру­зин­ски реги­они” — става дума за Абха­зия и Южна Осе­тия, чиито непри­знати пра­ви­тел­ства Москва активно подкрепя.

Дипло­ма­тите обсъдили също „ситу­аци­ята със сигур­но­стта и текущите съби­тия на окупи­ра­ните тери­то­рии на Гру­зия, както и про­блем­ните въпроси в отноше­ни­ята между Гру­зия и Русия”, гласи съобще­ни­ето на гру­зин­ското външно министерство.

От рус­кото външно мини­стер­ство заявиха, че на срещата са се обсъж­дали „акту­ални въпроси на дву­стран­ния дне­вен ред”: „Про­веде се обмен на мне­ния по въпро­сите на реги­о­нал­ната сигурност”.

Впро­чем, неза­ви­симо от съдър­жа­ни­ето на разго­вора, забе­лежи­те­лен е самият факт на срещата. През послед­ните години двете държави са водили диа­лози на по-​ниско ниво в рам­ките на така наре­че­ните Женев­ски меж­ду­на­родни дис­ку­сии, където се обсъж­дали чисто прак­ти­че­ски въпроси, като размяна на затвор­ници и про­блеми с гра­ниците, а не по-​съществени въпроси. Засега е трудно да се каже, дали срещата в ООН ще има продължение.

/„Русия днес”/