Печат

Телемост събра писатели от Мурманск и Балканите

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 1 сеп­тем­ври в Мурманск за първи път се про­веде телемост със стра­ните от Източна Европа, като глав­ната тема бе кул­тур­ното сътруд­ни­че­ство. Телемо­стът беше посве­тен на годиш­ни­ната на Меж­ду­на­род­ния сла­вян­ски ход Мурман-​Балкани — уни­кална кул­турна експе­диция, про­ве­дена през лятото и есента на 2018 година.

Участ­ниците във видео конфе­ренци­ята си спом­ниха най-​ярките срещи по време на хода, обсъдиха резул­та­тите от хода, вклю­чи­телно вече реа­ли­зи­рани меж­ду­на­родни про­екти с уча­сти­ето на Кол­ския регион и сла­вян­ските страни, а също така очер­таха бъдещи пла­нове за сътруд­ни­че­ство. Телемо­стът бе посве­тен и на Деня на пое­зи­ята на Кол­ския полу­ост­ров. Участ­ниците в разго­вора бяха чле­нове на мина­лого­диш­ната експе­диция и пред­ста­ви­тели на реги­о­нал­ните вла­сти, депу­тати от реги­о­нал­ната Дума. Мин­ската страна оглави зам.-председателят на Съюза на бело­рус­ките писа­тели Ана­то­лий Мат­ви­енко, а писа­тел­ката и обще­стве­ник Рад­мила Вой­но­вич пред­став­ля­ваше Сър­бия, която е и орга­ни­за­тор на много руско-​сръбски проекти.

Групата участ­ници от Бълга­рия беше огла­вена от пред­се­да­теля на Съюза на българ­ските жур­на­ли­сти Снежана Тодо­рова. Заедно с нея в телемо­ста участваха също гене­рал­ният дирек­тор на БСТВ, пред­се­да­те­лят на друже­ството на при­я­те­лите на Русия „Алек­сандър Нев­ски” Любомир Кола­ров и пое­те­сата, пре­во­дач Елена Але­кова. Град Пол­ски Тръм­беш също се включи в конфе­рент­ния разго­вор в лицето на Киро Мари­нов, който раз­каза за визи­тата на участ­ниците в Сла­вян­ски ход преди година и за про­ек­тите за сътруд­ни­че­ство между Пол­ски Тръм­беш и Мурман­ска област.

Меж­ду­на­род­ният сла­вян­ски ход няма ана­лог в света. За първи път се про­вежда през 1997 година по иници­а­тива на писа­тели от Мурманск и се въз­ражда от Мурман­ското отде­ле­ние на Съюза на писа­те­лите на Русия с под­крепата на вла­стите и обще­стве­но­стта през 2018 година. Резул­тат на хода са няколко реа­ли­зи­рани и пла­ни­рани про­екти, като съвместни фести­вали, обмен на арти­сти, подоб­ря­ва­нето на побра­тим­ските връзки между гра­дове, обла­сти и бал­кан­ски държави, вклю­чи­телно про­веж­да­нето на пър­вия фести­вал с уча­стие на българи и сърби „Ворота Солнца” в град Оленегорск.

/„Русия днес”/