Печат

Изтекоха лични данни на над 60 милиона руснаци

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Предпо­лага се, че става дума за кли­енти на Сбер­банк, отбе­лязва в. „Коммер­сантъ”, позо­ва­вайки се на осно­ва­теля на компа­ни­ята DeviceLock, спе­ци­а­ли­зи­раща се на защита от изти­чане на лични данни Ашот Ога­не­сян. Спо­ред изда­ни­ето, цити­рано от ТАСС, лич­ните данни на около 60 мили­она рус­наци и подробна финан­сова информация за тях са се ока­зали в мрежата през август на спе­ци­а­ли­зи­ран, бло­ки­ран от Рос­ком­над­зор форум. Събе­сед­ник на вест­ника предпо­лага, че информаци­ята може да е изтег­лена от някой, който е имал адми­ни­стра­ти­вен достъп. По думите на Ога­не­сян той про­ве­рил 240 записи от базата и „може да потвърди, че в тях се съдържат данни за реални хора, при­тежа­ващи карти в Сбербанк”.

От бан­ката обаче твър­дят, че обемът на открад­на­тите данни „е невъзможен, защото общият обем на актив­ните кре­дитни карти е няколко пъти по-​малък”. Освен това открад­ната информация не поз­во­лява на похи­ти­те­лите на тег­лят сред­ства от кар­тите на кли­ен­тите, защото лип­сват кодо­вете CVV, а всяка тран­закция без пред­ста­вяне на карта се потвър­ждава със смс-​парола. /„Русия днес”/