Печат

Коронавирусът изплаши НАТО, Европа остана без "защитник"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Командването на евроатлантическия блок отмени най-големите си учения

Пан­деми­ята, пре­диз­ви­кана от коро­на­ви­руса, пре­красно илюстрира право­тата на пого­вор­ката „Човек предпо­лага, Господ разпо­лага”. Това става тол­кова оче­видно, че и закле­тите ате­и­сти трябва да се съгласят.

Бедата не под­мина и такива корпо­ра­тивни струк­тури като НАТО и Евро­съюза, на които се молехме като на боже­ства, на които раз­чи­тахме за нашето благо­ден­ствие и сигур­ност. Както се казва, ядец! ЕС се само­изо­лира, всич­ките му 28 оби­та­тели се раз­бягаха и се затво­риха в наци­о­нал­ните си квар­тири. Изчезна жела­ни­ето им за вза­и­мопомощ. Една от основ­ната и патосно реклами­рана цен­ност като соли­дар­но­стта се изпари.

А обяве­ната за най-​могъща и непо­бе­дима много­наци­о­нална армия стана за смях. Появи се няка­къв мик­ро­скопи­чен неви­дим звяр, с който и виру­со­ло­зите не са наясно, и достой­ните воини на „циви­ли­зо­ва­ния свят” с цялото си тежко въоръже­ние се пръс­наха, който откъ­дето е.

Така на 16 март т.г. Европе­йското команд­ване на САЩ (EUCOM) потвърди слу­хо­вете, че отменя уче­ни­ята на НАТО Defender Europe 20 („Европе­йски защит­ник 20″) поради избухва­нето на коро­на­ви­рус­ната пан­демия. Освен това свър­за­ните с него маневри на Сухопът­ните войски на САЩ, носещи не по-​малко горди и стра­хо­вити назва­ния, изобщо няма да се състоят, пре­даде EA Daily.

Тази информация обаче не получи глас­но­стта, на която се рад­ваха съобще­ни­ята за „Европе­йския защит­ник” само допреди месец. Те зву­чаха моби­ли­зи­ращо и реши­телно, както подо­бава на атлан­ти­че­с­ката лек­сика. „Аме­ри­кан­с­ката армия пла­нира най-​голямото си военно уче­ние в Европа за послед­ните 25 години. Допъл­ни­телно 20 000 воен­но­служещи ще вземат уча­стие в манев­рите и ще ce при­съе­ди­нят към 9000 разпо­ложени вече там аме­ри­кан­ски воен­но­служещи”, се каз­ваше в една от нови­ните на тв канала Frапсе24.

Изрично се отбе­ляз­ваше, че уче­ни­ята ce про­веж­дат на фона на все по-​обтегнатите отноше­ния на Запада c Русия. Те тряб­ваше да продължат няколко месеца край рус­ките гра­ници на тери­то­ри­ята на няколко европе­йски страни, за да „стрес­нат” Москва. Под знаме­ната на НАТО и под команд­ва­нето на храб­рите аме­ри­кан­ски гене­рали тряб­ваше да бъдат сви­кани общо 37 000 бойци от много­наци­о­нал­ното войнство.

Повече от година в натов­ските щабове и канце­ла­рии зали­ваха европе­йс­ките граж­дани с тези бод­ряшки съобще­ния. Много­з­ве­ден гене­рал от Пен­тагона заяви, че „анек­си­ра­нето” на Крим през 2014 г. e проме­нило всичко. Затова Вашинг­тон искал „да покаже готов­ност да защити стра­теги­че­с­ките си парт­ньори и целта на воен­ното уче­ние e да демон­стрира спо­соб­но­стта на аме­ри­кан­с­ката армия бързо да разпо­ложи голяма бойна сила в Европа, за да отго­вори на рус­ката агресивност”.

Появи се опас­ният вирус и храб­ро­стта на колек­тив­ния Запад се сломи, Европа остана без „защит­ник”. Дрън­чащата по европе­йс­ките маги­страли тежка тех­ника бе нато­ва­рена и при­брана отвъд оке­ана. Светът бе лишен от „удо­вол­стви­ето” да види бър­зи­ната и ефек­тив­но­стта на „доб­лест­ните” натов­ски воини. Това, което здра­вият разум не можа да свърши, да охлади горещите глави на атлан­ти­че­ското начал­ство, за два месеца го направи коронавирусът.

/„Русия днес”/