Печат

"Северен поток - 2" получи 712 милиона евро от ОМV

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Австрий­ската неф­тога­зова компа­ния ОМV — един от парт­ньо­рите на „Газпром” в про­екта „Севе­рен поток — 2″, е финан­си­рала изграж­да­нето му със 712 млн. от необ­хо­ди­мите 950 млн. евро, съобщиха за ТАСС от прес­служ­бата на компанията.

ОМV подписа спо­ра­зуме­ние на стой­ност 950 млн. евро. Засега ние изпла­тихме 712 млн. евро от тях. ОМV ще получи при­вле­ка­телни проценти, те ще се изпла­тят след вли­за­нето на про­екта в експло­атация”, отбе­ля­заха от компа­ни­ята и доба­виха, че про­ект­ната компа­ния Nord Stream 2 AG сега раз­ра­ботва кориги­ран план за реа­ли­зи­ране на про­екта, и че ОМV вярва в завършва­нето на стро­и­тел­ството на газопровода.

По-​рано друг парт­ньор по про­екта — герман­с­ката компа­ния Wintershall Dea — съобщи, че вече е финан­си­рала стро­и­тел­ството на газопро­вода също със 712 млн. евро.

/„Русия днес”/