Печат

ЕС заподозря Русия в дезинформация за заразата

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Рус­ките държавни „про­кремъл­ски” медии са започ­нали „кампа­ния по дез­информация” около пан­деми­ята от коро­на­ви­рус, за да се изо­стри кри­зата в запад­ните страни, се казва в доклад за вътрешно ползване на Европе­й­с­ката служба по въш­нопо­ли­ти­ческа дей­ност (EEAS), с който се е запо­з­нал вест­ник The Financial Times.

В доклада на дипло­ма­ти­че­ския орган на ЕС се изтъква, че целта на тази кампа­ния е да се нагне­тя­ват „съм­не­ния, паника и страх”, както и в рам­ките на по-​широка стра­тегия — „под­копа­ване на европе­йското обще­ство отвътре”. Авто­рите на доклада твър­дят, че действи­ята на рус­ките медии пре­чат на ефек­тив­ното реаги­ране на ситу­аци­ята с разпро­стра­не­ни­ето на COVID-​19.

В доклада се казва, че от 22 яну­ари в Евро­съюза са открити почти 80 слу­чая на дез­информация за коро­на­ви­руса от нов тип. От EEAS са уве­рени, че свър­за­ните с Русия фей­кови ака­унти в соци­ал­ните мрежи, които преди това са пуб­ли­ку­вали съобще­ния за ситу­аци­ята в Сирия и про­те­стите на „жъл­тите жилетки” във Франция, са прев­клю­чили на разпро­стра­не­ние онлайн на „дез­информация за коро­на­ви­руса на английски, испан­ски, ита­ли­ан­ски, нем­ски и френ­ски език”.

Русия невед­нъж е отхвър­ляла пре­дишни обви­не­ния в кампа­нии, насо­чени към под­копа­ване на запад­ното обще­ство, разпро­стра­ня­вайки дез­информация онлайн, и в част­ност, в соци­ал­ните мрежи. Едно от тези обви­не­ние бе за изби­ра­тел­ната кампа­ния на пре­зи­дента на САЩ Доналд Тръмп през 2016 г. /„Русия днес”/