Печат

Леви: Визитата на Макрон в Москва на 9 май не подлежи на съмнение

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Посла­ни­кът на Франция в Москва Пиер Леви съобщи, че визи­тата на френ­ския пре­зи­дент Ема­нюел Мак­рон в Москва на 9 май за Парада на побе­дата засега не под­лежи на съм­не­ние. Леви отбе­ляза, че френ­ският лидер е един от първите, който прие пока­ната на рус­кия пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин.

По думите на френ­ския посла­ник уча­сти­ето на пре­зи­дента Ема­нюел Мак­рон в праз­нен­ствата по слу­чай Деня на побе­дата на 9 май в Москва не е под въпрос, но ситу­аци­ята с новия коро­на­ви­рус може да доведе до корекции. В същото време посла­ни­кът отбе­ляза, че ситу­аци­ята с COVID-​19 оказва вли­я­ние върху меж­ду­на­род­ните кон­такти. „Никой не знае какво да оча­ква. Виждаме как ситу­аци­ята се променя всеки ден и това се отра­зява вклю­чи­телно и върху дей­но­стта на дипло­ма­тите и меж­ду­на­род­ните кон­такти с всички страни”, поясни посла­ни­кът на Франция Пиер Леви. Той добави, че е от важно зна­че­ние в усло­ви­ята на посто­янно разпро­стра­ня­ване на вируса да се действа бързо. „И да действаме заедно”, под­черта той.

/„Русия днес”/