Печат

Как да се защитим от кибер-коронавируси

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Руски IT спе­ци­а­ли­сти пояс­ниха, че пре­диз­ви­ка­ната от коро­на­ви­руса пан­демия е довела до акти­ви­ране на моше­ниците в интер­нет, съобщава РИА „Ново­сти”. На елек­трон­ните пощи на мно­зина граж­дани идват писма уж от Све­тов­ната здравна орга­ни­за­ция (СЗО). Така зло­наме­ре­ните полз­ва­тели на интер­нет полу­ча­ват пер­со­нална информация и съби­рат лъже­да­ре­ния за борба с епи­деми­ята. По думите на ръко­во­ди­теля на групата за ана­лизи на уеб-​контента на „Лабо­ра­то­ри­ята на Каспер­ски” Кон­стан­тин Игна­тиев най-​популярната спам кампа­ния ими­тира писма от СЗО. За да не ни хва­нат моше­ниците, експертът съветва пред­ва­ри­телно да се про­вери връз­ката в писмото, а не вед­нага да се отваря.

Луис Коронс от компа­ни­ята Avasat съветва всеки да мон­тира на устройството си система за без­опас­ност, която е спо­собна да открие и бло­кира лъж­ли­вите атаки.

А дирек­торът на управ­ле­ни­ето по информаци­онни тех­но­логии на компа­ни­ята ESET Рус­лан Сулейма­нов при­зо­вава писмата от непо­знат изпращач вед­нага да се према­хват, както и пред­ва­ри­телно да се про­ве­ря­ват връз­ките и при­крепе­ните към писмото фай­лове, като се отбе­лежат с кур­сора на мишката.

/„Русия днес”/