Печат

ПОКАНА В ОНЛАЙН РЕЖИМ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Поради слож­ната обста­новка в стра­ната и света, Рус­кият културно-​информационен център (РКИЦ) в София отмени всички кул­турни съби­тия, но екипът на РКИЦ продължава сво­ята дей­ност в онлайн режим.

Продължава кампа­ни­ята за наби­ране на сту­денти по програма за безплатно обра­зо­ва­ние в Русия по квоти от пра­ви­тел­ството на Рус­ката феде­рация. Заявки за обу­че­ние може да се изпращат онлайн на адрес: future​-in​-russia​.com, а за допъл­ни­телни въпроси пишете на Този имейл адрес е защи­тен от спам ботове. Трябва да имате пус­ната JavaScript под­дръжка, за да го видите.

Рус­кият културно-​информационен център пред­лага кур­сове по руски език в онлайн режим, като подробна информация може да наме­рите на офици­ал­ния сайт на РКИЦ: http://​bgr​.rs​.gov​.ru/​r​u

Четете лите­ра­тура и усъвършен­ствайте своя руски език с помощта на онлайн биб­лио­те­ката #ЛитРес. Може да се реги­стри­рате и да полу­чите безпла­тен достъп до нея тук: https://​rs​.litres​.ru

За да гле­дате безплатно руски филми:

https://​cinema​.mosfilm​.ru/

тук: https://​www​.1tv​.ru и тук: https://​russia​.tv

Слушайте музика тук: https://​orpheusradio​.ru/

и се запо­зна­вайте с рус­ката кул­тура тук:

https://​www​.culture​.ru/

/„Русия днес”/