Печат

В Кремъл връчиха държавните награди

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пре­зи­дентът на Рус­ката феде­рация Вла­ди­мир Путин връчи държав­ните награди на Русия за изклю­чи­телни постиже­ния в областта на нау­ката, тех­но­логи­ите, лите­ра­ту­рата, изку­ството, хума­ни­тар­ните дей­но­сти, благо­тво­ри­тел­но­стта и дей­но­стите в областта на пра­вата на човека.

Цере­мо­ни­ята се про­веде на 24 юни в Кремъл след меропри­я­ти­ята, посве­тени на 75-​ата годиш­нина от побе­дата във Вели­ката Оте­че­ствена война, съобщи REGNUM.

Носи­тели на държавна награда за 2019 година са компо­зи­торът Давид Тухма­нов, Народ­ният артист на Русия, учре­ди­тел на благо­тво­ри­те­лен фонд Кон­стан­тин Хабен­ски, писа­те­лят, лите­ра­ту­ро­вед Вален­тин Кур­ба­тов и етнографът, дирек­тор на Иркут­ския реги­о­на­лен център по руски език Галина Медведева.