Печат

IN MEMORIAM

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 26 юни преди пет години си отиде акад. Евге­ний Мак­симо­вич При­ма­ков. Познат в целия свят като дипло­мат, учен, обще­стве­ник, поли­тик, държав­ник, той бе един честен и неве­ро­ятно при­вле­ка­те­лен човек. Уме­еше да печели дори опо­нен­тите си. Него­вата концепция за многопо­люс­ния свят издържа про­вер­ката на времето и днес сме сви­де­тели на това негово про­зре­ние. Пре­зи­дентът Путин го нари­чаше свой учи­тел и съвет­ник. А шко­лата на акад. При­ма­ков продължава да уди­вява света на нау­ката и дипло­маци­ята с постиже­ни­ята на него­вите после­до­ва­тели — мини­стърът на външ­ните работи на Русия Сергей Лав­ров и пре­зи­дентът на Инсти­тута за све­товна ико­номика и меж­ду­на­родни отноше­ния ака­демик на РАН Алек­сандър Дин­кин, са достойни продължи­тели на него­вата инте­лек­ту­ална енергия.

Евге­ний Мак­симо­вич искрено оби­чаше Бълга­рия, бе голям при­я­тел и на екипа на вест­ник „Русия днес — Рос­сия сего­дня”. Свет­лана Шарен­кова като негов уче­ник стана и изда­тел на книгите му в Бълга­рия. През послед­ните години от живота си Евге­ний Мак­симо­вич почти всяка година госту­ваше в нашата страна и при­състваше на пред­ста­вя­нето на сво­ите книги, спе­чели много нови при­я­тели и почи­та­тели, които винаги ще го помнят.

Поклон пред свет­лата му памет!