Печат

Студенти твориха на тема "Светът между войната и мира"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 18 юни 2020 г. в Рус­кия културно-​информационен център в София бяха обявени побе­ди­те­лите в Наци­о­нал­ния сту­дент­ски кон­курс „Светът между вой­ната и мира — 75 години от побе­дата над хит­ле­ро­фашизма”. Кон­кур­сът беше орга­ни­зи­ран от Фон­дация „Устой­чиво раз­ви­тие за Бълга­рия”, Сту­дент­ският съвет на ВСУ „Чер­но­ри­зец Хра­бър” и Орга­ни­зици­о­нен коми­тет в състав: Наци­о­нално пред­ста­ви­тел­ство на сту­дент­ските съвети в Репуб­лика Бълга­рия, Съюз на уче­ните в Бълга­рия, Сдруже­ние „Българ­ски анти­фашистки съюз”, Сдруже­ние на при­я­те­лите на Русия „Ал. Нев­ски”, Съюз на Българ­ските писа­тели, Съюз на българ­ските жур­на­ли­сти, Пред­ста­ви­тел­ството на Рос­сътруд­ни­че­ство в Бълга­рия — Руски културно-​информационен център, Союз дру­зей Болга­рии — Москва. Кон­кур­сът се про­веде под пат­ро­нажа на посол­ството на Русия в България.

За научна и твор­ческа изява на сту­ден­тите бяха обявени 30 при­мерни теми. В кон­курса освен сту­денти от българ­ски вузове се вклю­чиха и сту­денти от Русия, Вели­ко­бри­та­ния и други страни. Рабо­тите оцени авто­ри­тетно научно жури с пред­се­да­тел проф. д. н. Нина Дюлгерова.

Награ­дите бяха връ­чени по време на твор­ческа среща с уча­сти­ето на сту­ден­тите, орга­ни­за­то­рите и науч­ното жури.

Голямата награда в кон­курса и първо място в раз­дел „Геопо­ли­тика” беше при­съдена на Алек­сандър Узу­нов от Вели­котър­нов­ския уни­вер­си­тет „Св. св. Кирил и Методий”.

Побе­ди­тел в раз­дел „Дипло­мация” стана сту­дентът от Санкт-​Петербург Делян Балев. В раз­дел „Военна исто­рия” побе­ди­тел е сту­дент­ката от ВСУ „Чер­но­ри­зец Хра­бър” Пре­си­яна Попниколова.

В раз­дел „Културно-​социални изме­ре­ния на наци­о­нал­ната иден­тич­ност и Вто­рата све­товна война” на 1-​во място в раз­дела „Църква и религия” се кла­си­раха близнач­ките Ели­за­вета и Полина Шулепови от РИУ „Пле­ха­нов” — Москва. В раз­дел „Пре­зен­тации” побе­ди­тел е Пре­слава Гра­дева от Лон­дон­ски уни­вер­си­тет „Кра­лица Мари”. Награ­дата за най-​млад участ­ник получи Мария Пей­чи­нова от СУ „Св.Климент Охридски”.