Печат

Източният икономически форум промени Далечния изток

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Амбицията е постигане на 6% ръст на икономическото развитие на региона

На 4 сеп­тем­ври във Вла­ди­во­сток бе открит V Изто­чен ико­номи­че­ски форум с около 5 хиляди участ­ници от над 50 страни. Основ­ните меропри­я­тия са на тери­то­ри­ята на кампуса на Дале­ко­източ­ния феде­ра­лен уни­вер­си­тет на ост­ров Руски. Форумът се про­вежда от 2015 година с цел съдействие за уско­ре­ното раз­ви­тие на ико­номи­ката на Далеч­ния изток и

Печат

Провокация срещу националния интерес

Автор Проф. Свет­лана Шарен­кова. Пуб­ли­ку­вана в Новини

От Външно мини­стер­ство на Репуб­лика Бълга­рия разпро­стра­ниха една изклю­чи­телно недипло­ма­тична декла­рация, писана под индигото на най-​русофобските и анти­кому­ни­сти­че­ски лозунги на Сту­де­ната война. Поводът е изложба, посве­тена на 75-​ата годиш­нина от осво­бож­де­ни­ето на Европа от фашизма, която светът вече започна да чества. Гру­бият и

Печат

Посолството на РФ отвърна на декларацията на България

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Излож­бата в Рус­кия културно-​информационен център в София по повод 75-​ата годиш­ни­ната от осво­бож­де­ни­ето на Източна Европа от фашизма, няма нищо общо с вътрешно-​политическата ситу­ация в Бълга­рия, заявява посол­ството на РФ у нас, цити­рано от РИА „Ново­сти”. „Излож­бата е насо­чена изклю­чи­телно към запо­зна­ване на българ­ската обще­стве­ност с

Печат

НАТО не отговаря на предложението за мораториум за ракетите

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Москва пред­ложи на стра­ните от НАТО колек­тивно да се при­съе­ди­нят към мора­то­ри­ума върху разпо­лага­нето на ракети със сре­ден и малък обсег на действие. Засега отго­вор няма, каза рус­кият външен мини­стър Сергей Лавров.

САЩ изпроб­ваха вече наземно бази­рана ракета със сре­ден обсег, използ­вайки пус­кова „уста­новка, която винаги са пред­ста­вяли като

Печат

Путин подписа безсрочен Договор за приятелство с Монголия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пре­зи­ден­тите на Русия и Монго­лия Вла­ди­мир Путин и Хал­тма­агийн Батулга са подпи­сали нов Дого­вор за при­я­тел­ство и все­об­хватно стра­теги­че­ско парт­ньор­ство между двете страни. Цере­мо­ни­ята по подпи­сва­нето на дого­вора се състоя след прего­во­рите между двамата лидери в Държав­ния дво­рец в Улан Батор, където рус­кият пре­зи­дент при­стигна с официална