Печат

Европа изпадна в лидерски дефицит

Автор Свет­лана Михова. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Помощта на Русия за Италия хвърли ЕС и НАТО в смут

Заради водопада от мрачни новини, свър­зани с разпро­стра­не­ни­ето и пораже­ни­ята от коро­на­ви­руса, Западът изпадна в лидер­ски дефицит. Кол­кото повече жертви взима зара­зата, тол­кова повече „капи­та­ните” на раз­ните евро­струк­тури про­явя­ват симп­томи на пара­лиза на здра­вия разум. Продължа­ват да раз­да­ват без­сми­слени про­паган­дистки таб­летки с изтекъл срок с

Печат

Заради санкциите Русия посрещна пандемията добре подготвена

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Анти­рус­ките санкции на Запада, пред­на­зна­чени да накажат Русия за така наре­че­ната „намеса” във вътреш­ните работи на други страни, доведоха до неве­ро­я­тен резул­тат. Благо­да­ре­ние на тези санкции днес Москва е подго­т­вена за финан­со­вите ката­клизми, при­чи­нени от пан­деми­ята на коро­на­ви­руса. Този факт кон­ста­тира аме­ри­кан­ският все­ки­днев­ник The New York

Печат

"Питливий" изплаши две натовски фрегати в Черно море

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Руски стра­жеви кораб стресна две натов­ски фрегати в Черно море, съобщиха за пор­тала „Авиа.про” негови източ­ници. По данни на изда­ни­ето ракет­ните фрегати на Север­но­ат­лан­ти­че­ския али­анс са се опи­тали неза­бе­ля­зано да попад­нат в аква­то­ри­ята на Черно море. На входа в морето обаче ги среща рус­кият вое­нен кораб „Питливий”.

Жур­на­ли­стите доба­вят, че

Печат

Москва прекратява полетите с чужбина

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

От 27 март Русия пре­кра­тява редов­ните и чартърни меж­ду­на­родни полети с изклю­че­ние на свър­за­ните с изво­зва­нето на рус­наци от стра­ните с широко разпро­стра­не­ние на коро­на­ви­руса, както и полети, осъще­ствя­вани по отделни реше­ния на пра­ви­тел­ството на РФ. Такова реше­ние е приел Коор­ди­наци­он­ният съвет към пра­ви­тел­ството за борба с разпространение

Печат

Не хулете президента - той е необходимият коректив!

Автор Проф. Свет­лана Шарен­кова. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пре­зи­дентът Румен Радев използва кон­сти­туци­он­ното си право и наложи частично вето върху Закона за извън­ред­ното положе­ние. Направи го по тек­стове, свър­зани с теми, по които той винаги е отсто­явал ясни позиции — сво­бо­дата на сло­вото, соци­ал­ната поли­тика и бор­бата със спе­ку­лата, която става бич за обще­ството ни в тези напрегнати дни.

И какво се