Печат

Анкара не може да продава С-400 без съгласието на Москва

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Турция не може без раз­реше­ни­ето на Москва да пре­дава или про­дава на друга държава доста­ве­ните й по-​рано зенитни ракетни комплекси С-​400, съобщи ТАСС, като се позо­вава на заяв­ле­ние на прес­служ­бата на Феде­рал­ната служба за воен­но­тех­ни­че­ско сътруд­ни­че­ство. Отбе­лязва се, че потенци­ал­ният купу­вач на руска военна тех­ника трябва да пред­стави на Рус­ката феде­рация сер­тифи­кат на краен купу­вач. Поради тази причина

Печат

Бездомни и емигранти окупират домове на руснаци в Испания

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Навремето много руски граж­дани предпо­чи­таха да полу­чат соб­стве­ност в Испа­ния. Заради каран­ти­ната сега домо­вете и апар­тамен­тите им са празни вече няколко месеца. Това беше добре дошло за хората без жилище — от местни без­дом­ници, до бежанци, при­стиг­нали в Испа­ния, ока­зали се без покрив над гла­вата си.

В усло­ви­ята на каран­тина и на препълнени