Печат

ПОКАНА

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пред­ста­ви­тел­ството на Рос­со­труд­ни­че­ство в Бълга­рия, Руски кул­турно информаци­о­нен център (РКИЦ) на

ул. „Шипка 34″ в София канят на твор­ческа вечер, посве­тена на неза­бра­ви­мия певец, актьор и поет Вла­ди­мир Висоцки

(25 яну­ари 1938 г. — Москва — 25 юли 1980 г. — Москва).

Съби­ти­ето е посве­тено на 82-​годишнината от рож­де­ни­ето на вели­кия артист и ще се про­веде на 24 яну­ари от 18.30 в РКИЦ. Програмата включва:

- Търже­ствено