Печат

Военният министър на Чехия отговори на Москва

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Чеш­кият мини­стър на отбра­ната Лубомир Мет­нар отго­вори с отказ на пред­ложе­ни­ето на рус­кия си колега Сергей Шойгу памет­ни­кът на маршала на Съвет­ския съюз Иван Конев, събо­рен от общин­ските вла­сти на района Прага-​6, да бъде пре­да­ден на Русия.

В писмото на чеш­кия мини­стър се посочва, че памет­ни­кът не е соб­стве­ност на воен­ното ведом­ство и не е бил на негови терени.

Въз основа на действащото законодателство

Печат

Освободиха "Северен поток" от газовата директива на ЕС

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Феде­рал­ната агенция (BNA) на Герма­ния осво­боди газопро­вода „Севе­рен поток” от пра­ви­лата на Газо­вата дирек­тива на Евро­съюза на тери­то­ри­ята на Герма­ния за 20 години, като сро­кът тече от 12 декем­ври 2019 г. Това съобщи опе­ра­торът на газопро­вода Nord Stream AG, цити­ран от РИА „Новости”.

Съще­временно нем­ският регу­ла­тор отказа да осво­боди от действи­ето на

Печат

Путин награди видни дипломати, дейци на културата и чужди граждани

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пре­зи­дентът на Русия Вла­ди­мир Путин подписа указ за награж­да­ване с почет­ния орден „Чест” редица руски висо­копо­ста­вени лица за тех­ния при­нос във външ­нопо­ли­ти­че­ския курс и дълго­го­дишна дипло­ма­ти­ческа служба. Спо­ред документа с висо­ката награда са удо­сто­ени дирек­торът на депар­тамента по информация и печат към Мини­стер­ството на външните