Печат

Всеки куршум - във фашиста!

За живота на героя снайперист Василий Зайцев, за който е заснет филм в Холивуд

Въпреки че холи­вуд­ският филм „Врагът е пред вра­тите” е пълен с исто­ри­че­ски неточ­но­сти, него­вият гла­вен герой Васи­лий Зайцев е реална лич­ност. Глав­ното дори не е това, а във факта, че е съз­да­дена един­стве­ната кар­тина, в която Зайцев е наре­чен с истин­ското му име и в която на света е пока­зан подвигът на рус­кия боец, съумял в