Печат

Разгърнаха мобилна болница край Красноярск

Воен­но­служещи от Цен­трал­ния вое­нен окръг разгър­наха мобилна бол­ница в Крас­но­яр­ския край. В съо­т­вет­ствие с поръ­че­ни­ето на вър­хов­ния глав­но­ко­манд­ващ на рус­ките Въоръжени сили Вла­ди­мир Путин и с ука­за­ни­ята на мини­стъра на отбра­ната армейски гене­рал Сергей Шойгу беше форми­ран сбо­рен отряд за оказване на помощ в предот­вра­тя­ване на разпро­стра­не­ни­ето на коро­на­ви­рус­ната инфекция в Север­но­е­ни­сейския район

Печат

С-500 лишава от смисъл американската програма за F-35

Наблю­да­те­лят от аме­ри­кан­ското изда­ние „Нешънъл Инте­рест” Марк Епи­скопос напомня, че скоро в Русия ще бъде при­ета на въоръже­ние зенит­ната ракетна система С-​500, което е „лоша новина за НАТО”. Ана­ли­за­торът отбе­лязва, че Западът следи внима­телно реа­ли­зи­ра­нето в Русия на програмата за съз­да­ване на пер­спек­тив­ната зенитна ракетна система С-​500

Печат

Действията на Русия в Арктика заплашвали НАТО

Пър­вият замест­ник–помощ­ник на държав­ния сек­ре­тар на НАТО за Европа и Евра­зия Майкъл Мърфи излезе с твър­де­ние, че Русия, която уве­ли­ча­вала воен­ното си при­съствие в Арк­тика, поставя под заплаха лини­ята на про­ти­во­лодъч­ната отбрана на НАТО в Северна Атлан­тика — така наре­че­ният Фариоро-​исландски рубеж (между Вели­ко­бри­та­ния, Ислан­дия и

Печат

Отбранителното ведомство огласи заплатите на военните в Сирия

Рус­кото команд­ване в Сирия съобщи за изда­ни­ето „Аргументи и факти” какви заплати полу­ча­ват рус­ките воен­но­служещи, които водят военни действия в друга страна. Изясни се, че про­фе­си­о­нал­ният воен­но­служещ може да полу­чава средно между 200 и 300 хил. рубли. Запла­тата на пилота зависи пряко от броя на извърше­ните полети. Той може да полу­чава средно