Печат

Не виждам и не чувам!

НАТО е в паника от руските средства за радиоелектронна борба

В минали времена, когато в соци­а­ли­сти­че­с­ките страни имаше люби­тели на радио­станци­ите „Сво­бода“ и „Сво­бодна Европа“, беше много трудно да се уло­вят „враже­ските гла­сове“ в УКВ диапа­зона и на средни вълни. „Гла­со­вете“ се губеха, а поня­кога съв­сем изче­зваха. Хората смя­таха, че рабо­тят заглу­ши­те­лите на КГБ, за да не допус­нат „исти­ната от Запада“. По принцип веро­ятно е било така, само че спе­ци­ал­ните служби не са имали пряко отноше­ние към това, функци­ите се изпъл­ня­ваха от воен­ните под­раз­де­ле­ния за радио­е­лек­тронна борба (РЕБ), които се раз­ви­ваха активно още от 30-​те години на мина­лото столетие.

Системите за РЕБ винаги са били към воен­ното раз­уз­на­ване и днес са основна орга­ни­за­ци­онна струк­тура на Глав­ното раз­уз­на­ва­телно управ­ле­ние на Гене­рал­ния щаб на рус­ките Въоръжени сили. Това пред­став­ля­ват едни неви­дими сили със спе­ци­ално пред­на­зна­че­ние, спо­собни да наме­рят и да помогнат да бъде унищожен про­тив­ника, който не може да бъде открит визу­ално. Рус­ката армия постигна големи успехи в раз­ви­ти­ето на сред­ствата за РЕБ, в това число и спе­ци­а­ли­зи­ра­ните, пред­на­зна­чени за про­ти­во­действие на радио­ло­каци­он­ните системи за откри­ване, за раз­би­ване на кана­лите за връзка в раз­лични диапа­зони, в това число и граж­дан­ски. Това е общопри­знат факт и дори воен­ните в САЩ неед­но­кратно при­зна­ваха, че изо­ста­ват от Русия в усъвършен­стване на мето­дите за РЕБ.

Сега аме­ри­кан­с­ките военни напълно при­з­наха своето без­си­лие в тази област, като заявиха, че лич­ният състав се обу­чава лошо в при­йомите на РЕБ, а про­веж­да­ните уче­ния са пре­ка­лено елемен­тарни. Аме­ри­кан­ското изда­ние „Брейкинг Дифенс“ напри­мер цитира пол­ков­ника от САЩ Гари Лайк, който кон­ста­тира, че аме­ри­кан­с­ката армия по-​бавно от другите усъвършен­ства мето­дите за РЕБ, а по време на уче­ния воен­но­служещите дори не изклю­ч­ват мобил­ните си теле­фони, изда­вайки точ­ното си местопо­ложе­ние. Тук може да си спом­ним и думите на команд­ващия силите на НАТО в Европа генерал-​лейтенант Бен Хаджес, който смята, че „рус­ките под­раз­де­ле­ния за РЕБ при­тежа­ват зна­чи­телни възмож­но­сти“. Под­крепя го и бригад­ният гене­рал Франк Горенк: „Постиже­ни­ята на Русия в областта на радио­е­лек­трон­ната борба свеж­дат към нула пре­дим­ствата на висо­ко­тех­но­логич­ното оръжие, което е на въоръже­ние в НАТО.“

Аме­ри­канците не за първи път осъз­наха и при­з­наха, че най-​новото руско елек­тронно оръжие е спо­собно напълно да пара­ли­зира функци­о­ни­ра­нето на елек­тро­ни­ката, поста­вена на раке­тите, само­ле­тите и кора­бите. Можем да смя­таме за хри­сто­ма­тийна исто­ри­ята с ескад­ре­ния мино­но­сец на ВМС на САЩ „Доналд Кук“, снаб­ден с мощ­ната система за ПРО „Иджис“, чиято елек­тро­ника беше напълно неутра­ли­зи­рана с помощта на станци­ята за РЕБ „Хибини“ на рус­кия фрон­тови бом­бар­ди­ро­вач Су-​24. Тогава аме­ри­кан­с­ките моряци про­сто не видяха само­лет на рада­рите си, въпреки че той извърши над 10 ими­ти­ращи атаки заходи към кораба. Тогава „Кук“ спешно се отправи към натов­ския кей в румън­ския Констанца.

Да си спом­ним и по-​пресен при­мер за използване на РЕБ, когато рус­ките станции „ослепиха“ Нор­вегия. Тогава Нор­вегия, страна от НАТО, на чиято тери­то­рия се намира станция за про­сле­дя­ване на рус­ките под­вод­ници в Баренцово море, а САЩ строят там своя РЛС, се оплака, че рус­ките комплекси за РЕБ „заглуша­ват“ сиг­на­лите на GPS и пред­став­ля­ват сери­о­зна заплаха за сигур­но­стта на стра­ната. Дори бяха пред­ста­вени изоб­раже­ния, на които може да се види диапа­зонът на работа на GPS сиг­нала и уста­но­ве­ните смуще­ния, които на прак­тика напълно заглуша­ват нормал­ната работа на системата за гло­бално позици­о­ни­ране в радиус от 150200 км.

Аме­ри­канците неслу­чайно се опла­к­ват от нис­кия потенциал на сво­ите сред­ства за РЕБ и необу­че­но­стта на лич­ния състав. В продълже­ние на няколко десе­ти­ле­тия нито САЩ, нито другите армии от НАТО не са вою­вали в усло­вия на наруша­ване на свръз­ката, поради което раз­ви­ти­ето в областта на РЕБ е затормо­зено. А аме­ри­кан­ското раз­уз­на­ване при­тежава мощен потенциал, който поз­во­лява да се „про­слушва“ целият свят.

Русия отделя на сред­ствата за РЕБ осо­бено зна­че­ние, разглеж­дайки ги като един от елемен­тите на въоръже­ни­ята и посто­янно ги усъвършен­ства. Про­сло­ву­тите „заглу­ши­тели“ на КГБ наме­риха своето пред­на­зна­че­ние в арми­ята. Сред­ствата за РЕБ се използ­ваха активно във вой­ната в Афга­ни­стан, в бой­ните действия в Чечня, където откри­ваха свър­зоч­ните сред­ства на про­тив­ника. Сега в Сирия РЕБ поз­во­лява успешна борба с въз­душни цели, в това число и с безпи­лотни дро­нове, лиша­вайки ги от управ­ле­ние и при­нуж­да­вайки ги да кацнат.

Рус­кият Отбранително-​промишлен комплекс доставя за войските много­бройни сред­ства за РЕБ с раз­лично пред­на­зна­че­ние. Това е цял арсе­нал, в който вли­зат както „тежки“ комплекси, така и пор­та­тивни станции, които могат да бъдат използвани на рав­нище армейски под­раз­де­ле­ния. Ако мобил­ният комплекс „Ртут-​БМ“ е пред­на­зна­чен за защита от арти­ле­рийски сна­ряди с радио­взри­ва­тели, системата „Инфа­уна“ неутра­ли­зира взри­ва­те­лите на висо­ко­точ­ните ракети „въздух-​земя“, а също така пора­зява сред­стата за свързка и управ­ле­ние. Споме­на­тият авиаци­о­нен комплекс „Хибини“ прави само­лета неви­дим за радио­е­лек­трон­ните средства.

Мъни­че­тата“ в семейството на рус­ките сред­ства за РЕБ са пор­та­тив­ните и малога­ба­ритни комплекси от типа „Пиш­чал“, „Сапсан-​Бекас“, „Соларис-​Н“, които са удобни и ефек­тивни при използва­нето срещу безпи­лотни лета­телни апа­рати. „Пиш­чал“ напри­мер тежи общо 3,5 кг, външно напо­до­бява авто­мат и действа на 2 км в усло­вия на пряка видимост на целта. Принци­път на действие е осно­ван върху дистанци­онна поста­новка на смуще­ния в често­тите на спът­ни­ко­вите навигаци­онни системи и канали за свързка и управ­ле­ние. „Сапсан-​Бекас“ може да открива цели на раз­сто­я­ние до 10 км, про­сле­дява него­вото при­движ­ване и го извежда от строя на дистанция 6 км. Системата е обо­рудвана по принципа „свой-​чужд“ и не оказва въз­действие върху лета­тел­ните апа­рати, които са вне­сени в базата данни на комплекса.

Мобил­ните системи „Красуха-​4“ и „Москва-​1“ парал­зиз­ли­рат настъпа­тел­ното и отбра­ни­тел­ното оръжие от вся­ка­къв тип. Известно е, че „Кру­суха“ неутра­ли­зира спът­ници шпи­они, наземни радари и авиаци­онни системи „АУАКС“ в радиус от 300 км, като прави рус­кото въоръже­ние абсо­лютно неви­димо. Предпо­лага се, че именно с уча­сти­ето на „Красуха-​4“, която преми­на­ваше изпи­та­ния в Близ­кия изток, бяха неутра­ли­зи­рани 36 аме­ри­кан­ски кри­лати ракети „Тома­хоук“, изстре­ляни по сирий­ска авио­база от ескад­рен мино­но­сец. Както се предпо­лага, рус­кият комплекс за РЕБ е дал на раке­тите „лъж­лива следа“, в резул­тат на което те са пад­нали в морето, без да доле­тят до целите.