Печат

За 19 години "Рособоронэкспорт" е доставила военна продукция на сума над $165 млрд.

Турция ще получи втори полк комплекси С-400

През мина­лата сед­мица в ОАЕ завърши едно от най-​големите в света изложе­ния на въоръже­ния Dubai Аirshow-​2019. Тра­дици­онно в нея активно участваха най-​големите руски компа­нии в областта на про­из­вод­ството на военна авиаци­онна тех­ника. Корпо­раци­ята „Иркут” показа учебно-​бойния само­лет Як-​130, хол­дингът „Вер­то­леты Рос­сии” демон­стри­раха образци на вер­то­ле­тите „Ансат” и Ми-​38. Инте­ре­сите на рус­ките про­из­во­ди­тели в Дубай тра­дици­онно пред­став­ля­ваше спе­ци­ал­ният експортьор на про­дукция с военно пред­на­зна­че­ние компа­ни­ята „Росо­бо­ронэкс­порт”. Ръко­во­ди­те­лят на профил­ната редакция на МИА „Рос­сия сего­дня” Сергей Сафро­нов след изложе­ни­ето се срещна с гене­рал­ния дирек­тор на компа­ни­ята Алек­сандър Михеев, който раз­каза за акту­ал­ните про­блеми на воен­но­тех­ни­че­ското сътруд­ни­че­ство на Русия с държа­вите в света.

- Какъв е планът за доставка в чуж­бина на про­дукция с военно пред­на­зна­че­ние на „Росо­бо­ронэкс­порт” за тази година? Ще бъде ли реа­ли­зи­ран, а може би и преизпълнен?

- През изми­на­лите 19 години годиш­ният обем на експорта на военна про­дукция по линия на „Росо­бо­ронэкс­порт” нарасна повече от четири пъти — от 3,3 млрд. долара през 2001 г. до 13,7 през мина­лата. Планът за достав­ките през тази година е на рав­нището на пре­диш­ните три. Въпреки санкци­ите, които ние смя­таме за про­ява на изклю­чи­телно недоб­ро­съвестна кон­ку­ренция, през послед­ните години „Росо­бо­ронэкс­порт” успя да достигне рав­нището от над 13 млрд. годишно и нямаме наме­ре­ние да сва­ляме тази летва. За 19 години „Росо­бо­ронэкс­порт” е доста­вила про­дукция с военно пред­на­зна­че­ние на обща сума от над 165 млрд. долара, което осигури финан­со­вата устой­чи­вост на много предпри­я­тия от отбранително-​производствения комплекс, поз­воли им да инве­сти­рат сред­ства за раз­ра­бот­ване на нови образци въоръже­ния и военна тех­ника и за модер­ни­зи­ране на про­из­вод­стве­ните мощ­но­сти. В продълже­ние на 19 години бяха подпи­сани външ­нотъргов­ски дого­вори на обща сума около 230 млрд. долара.

- Новата стра­тегия за воен­но­тех­ни­че­ско сътруд­ни­че­ство пре­дви­жда удър­жане на лиди­ращите позиции на Русия на све­тов­ния оръжеен пазар. През послед­ните години Русия про­дава оръжие на сума не повече от 16 млрд. долара. Как може да се пре­одо­лее стагнацията?

- Трябва да отче­тем, че меж­ду­на­род­ният пазар е крайно кон­сер­ва­ти­вен и расте с около 12% годишно. Ситу­аци­ята не бива да се харак­те­ри­зира с думата стаг­нация. Има забе­лежимо движе­ние напред. Ние усво­яваме нови сег­менти на све­тов­ния оръжеен пазар. Само през послед­ните години в нашия ката­лог се появиха граж­дан­ско и служебно оръжие, нови образци на про­дукция с военно пред­на­зна­че­ние — само­летът Су-​57Э, РЛС за наблю­де­ние на кос­ми­че­ски обекти „Сула”, ЗРК „Вигинг” и „Тор-Э2”,автомати „Калаш­ни­ков от 200-​а серия, в това число и с патрони на НАТО, сред­ства за гаран­ти­ране на сигур­но­стта, в това число и съв­сем нова тема­тика — сред­ства за про­ти­во­действие на безпи­лотни лета­телни апа­рати от всички класове.

На све­тов­ния оръжеен пазар Русия се отли­чава от другите играчи с факта, че ръко­вод­ството на стра­ната никога не поставя поли­ти­че­ски усло­вия в рам­ките на нашето вза­и­мо­действие с парт­ньо­рите ни. При това стра­ната действа изклю­чи­телно в рам­ките на меж­ду­на­род­ното правно поле и в съо­т­вет­ствие с пое­тите задължения.

- Един от глав­ните нега­тивни фак­тори, които влияят на експорта на руско оръжие, са санкци­ите. За сметка на какво те могат да се ниве­ли­рат? Раз­ра­бо­тени ли са няка­кви контрамерки?

- Да, за съжа­ле­ние отрица­телно вли­я­ние от санкци­ите има — напълно е спряна рабо­тата със САЩ, напри­мер. За нас обаче това не е тол­кова болно, както се иска на иници­а­то­рите на тези санкции. Ние постепенно се адап­ти­рахме към новата ситу­ация, а заме­ства­нето на вноса се състоя успешно като програма. Осо­бено внима­ние сега отде­ляме на по-​широкото използване в раз­че­тите на наци­о­нал­ните валути, вклю­чи­телно и рус­ките рубли.

Вие виждате колко уве­рено се държат на меж­ду­на­род­ната арена Индия, Китай, Турция и други страни. Много държави са възму­тени от санкци­он­ната поли­тика на САЩ, които се опит­ват да им попре­чат да раз­ви­ват соб­ствени въоръжени сили, да сътруд­ни­чат с Русия. Те обос­но­вано оце­ня­ват тези стъпки на Вашинг­тон като опит за нахлу­ване в наци­о­нал­ния им суве­ре­ни­тет, на неза­ви­симо­стта им.

Росо­бо­ронэкс­порт” реа­ли­зира воен­но­тех­ни­че­ско сътруд­ни­че­ство с парт­ньо­рите си на осно­ва­ние меж­ду­пра­ви­тел­ствени спо­ра­зуме­ния, тоест на рав­нище на органи на държавна власт, а нашите експортни сделки полу­ча­ват одоб­ре­ние или от пре­зи­ден­тите, или на високо пра­ви­тел­ствено рав­нище. Опи­тите да се забрани на парт­ньо­рите ни да сътруд­ни­чат с Русия, откъ­дето и да идва тази забрана, заедно оце­ня­ваме като изклю­чи­телна намеса във вътреш­ните работи на нашите държави.

- Като имаме пред­вид срещата през октом­ври Русия-​Африка може ли да гово­рим за по-​голямо внима­ние на Москва към този регион в областта на воен­но­тех­ни­че­ското сътрудничество?

- Преми­на­лата в Сочи среща показа огром­ния инте­рес на афри­кан­с­ките страни към сътруд­ни­че­ството с Русия, в това число и в областта на воен­но­тех­ни­че­ското сътруд­ни­че­ство. Тезата за бед­но­стта и непла­тежоспо­соб­но­стта на стра­ните в Африка е не повече от неве­рен сте­рео­тип. Този регион при­тежава огромент потенциал за раз­ви­тие, който се раз­крива още днес.

В Африка позна­ват добре рус­кото оръжие и оце­ня­ват него­вата надежд­ност и про­стота за експло­атация. Освен това „Росо­бо­ронэкс­порт” пред­лага на сво­ите афри­кан­ски парт­ньори следпро­дажно обслуж­ване на доста­ве­ната и вече експло­ати­ра­ната руска военна тех­ника. Сега ние пред­лагаме не само преки доставки, но и реа­ли­зи­раме раз­лични инфра­струк­турни про­екти в областта на кос­ми­че­с­ката дей­ност, стро­и­тел­ство на заводи за про­из­вод­ство на стрел­ково оръжие и боепри­паси за него, както и бази за капи­та­лен ремонт и обслуж­ване на тех­ни­ката на всички видове въоръжени сили.

- Коя руска военна тех­ника и въоръже­ние пре­диз­вика най-​голям инте­рес по време на рабо­тата на Dubai Airshow-​2019?

- През цялата си исто­рия „Росо­бо­ронэкс­порт” участва във всички Dubai Airshow. Маща­бът на изложе­ни­ето посто­янно се уве­ли­чава и едно­временно с това расте инте­ре­сът към предо­ста­вя­ната от нас про­дукция. Пра­вим всичко възможно, за да оправ­даем внима­ни­ето на парт­ньо­рите и да ги уди­вим с уни­кални раз­ра­ботки на рус­ките отбра­ни­телни предприятия.

На Dubai Airshow-​2019 пред­ста­вихме най-​новия изтре­би­тел от пето поко­ле­ние Су-​57Э, модер­ни­зи­ра­ните с отчи­тане на опита от бой­ното им използване вер­то­лети Ми-​28НЭ и Ми-​171Ш, както и уни­кал­ните сред­ства за про­ти­во­въз­душна отбрана, сред които се отли­чава модер­ни­зи­ра­ната вер­сия на ЗРПК „Панцир-​С1М”. Не остана настрана и кос­ми­че­с­ката тема­тика — в Дубай пред­ста­вихме новата РЛС „Суда” за наблю­де­ние за кос­ми­че­ски обекти.

Наред с новите изде­лия, които имат зна­чи­те­лен експор­тен потенциал, внима­ние от страна на чуж­де­стран­ните делегации, и то не без осно­ва­ние, пре­диз­ви­каха зенит­ните системи с голям обсег С-​400, зенит­ните ракетни комплекси „Бук-​М2Э” и „Викинг”, вер­то­ле­тите Ка-​52, Ми-​35М, Ми-​26, само­ле­тите Су-​35, МиГ-​35, Су-​321 както и про­ве­ре­ните в реални усло­вия висо­ко­точни авиаци­онни сред­ства за пора­зя­ване. Корпо­раци­ята „Иркут” докара на изложе­ни­ето нату­рен обра­зец на учебно-​бойния само­лет Як-​130, а „Вер­то­леты Росии” — вер­то­ле­тите Ми-​38 и „Ансат”.