Печат

Патрулирането е тънка работа

Опитът да бъде разблокирана магистрала М4 беше неуспешен - руско-турската колона срещна съпротивата на бандитите

Турция ще положи всички уси­лия, за да наложи сигур­но­стта на трасе М4 в Идлиб. Москва вече предо­стави на Анкара допъл­ни­телно време, за да се дого­вори със сирий­ската опо­зиция и да се раз­бере с теро­ри­стите от „Ал Нусра” и „Джейс ал Ислам”, които на 15 март бло­ки­раха пър­вия съвме­стен пат­рул. Пра­ви­тел­ството на Реджеп Ердоган ще се поста­рае да спази обеща­ни­ята си, дадени в Москва, смя­тат запи­та­ните от вест­ник „Изве­стия” експерти. Но теро­ри­стите едва ли ще отстъпят лесно.

Задълже­ни­ята на Турция

Както казаха за изда­ни­ето източ­ници, запо­знати със ситу­аци­ята, Турция полага всички уси­лия, за да изпълни сво­ите задълже­ния и да про­чи­сти трасе М4 от теро­ри­стични групи­ровки и бан­дити от опо­зици­ята, както и да съз­даде зона за сигур­ност от двете страни на маги­стра­лата. Спо­ред събе­сед­ниците на вест­ника не е изклю­чено освен прего­вори Анкара да предпри­еме и силови мерки.

Про­те­стите на некон­тро­ли­ра­ните от пра­ви­тел­ството тери­то­рии започ­наха още ден преди нача­лото на пла­ни­ра­ното пат­ру­ли­ране. Големи групи хора през мина­лата събота бло­ки­раха трасе М4 Алепо-​Латакия на няколко места. Те започ­наха да изграж­дат импро­ви­зи­рани бари­кади и да палят автомо­билни гуми по маги­стра­лата. На някои места шосето беше засипано със земни валове, за да бъде бло­ки­рано вся­ка­кво движе­ние по него.

Бло­ки­ра­нето на пътя беше под­не­сено като сти­хийна изява на мир­ното насе­ле­ние срещу поли­ти­ката на Русия, с уча­сти­ето на жени и деца. На фотографи­ите и видео­ма­те­ри­а­лите от местата на съби­ти­ята обаче се виждат доста мъже в камуфлажна униформа и с авто­ма­тично оръжие.

Зад лини­ята на про­те­сти­ращите в участъка между Нейраб и Ерих теро­ри­стите от групи­ров­ката „Ансар ал Ислам” засипаха пътя с големи метални шипове. Те са спо­собни да спрат не само колесна тех­ника, но и бро­ни­ра­ните машини, които се използ­ват при пат­ру­ли­ра­нето. Тоест — напълно бло­ки­рат възмож­но­стта за възоб­но­вя­ване на граж­дан­ския трафик по трасето.

- Може да се оча­ква, че Турция наи­стина ще се опита да изпълни своето обеща­ние — казва воен­ният експерт Вла­ди­слав Шуригин. — Ердоган раз­бира пре­красно, че въпро­сът за теро­ри­стите от „Нусра” в Идлиб ще трябва да се решава при всички слу­чаи. И той предпо­чита да има работа с лоял­ните групи­ровки от „Сирий­ската народна армия”, върху които има голямо вли­я­ние. Русия осъще­стви без­опасно преми­на­ване на тур­ските машини със съвмест­ните пат­рули през кюрд­ските тери­то­рии в север­ната част на стра­ната. Дойде време Анкара да се отплати за това и да осигури без­опас­но­стта на М4.

Неуспеш­ният пат­рул

Пър­вият съвме­стен пат­рул тръгна по тра­сето Алепо-​Латакия на 15 март от град Сакриб. В състава му имаше три тур­ски бро­ни­рани автомо­била „Кипри”, както и защи­тени автомо­били „Тигър”, и „Тайфун-​К” на рус­ката Военна полиция и един БТР-​80.

Коло­ната измина не повече от 70 км по тра­сето за пат­ру­ли­ране и беше спряна край село Нейраб от тълпа про­те­сти­ращи с флаго­вете на опо­зици­ята. Датата на нача­лото на пат­ру­ли­ра­нето съвпадна с деве­тата годиш­нина от „рево­люци­ята” в Сирия. Това съби­тие беше отбе­ля­зано бурно в под­кон­трол­ните на митингу­ващите райони на Идлиб.

След съвеща­ние рус­ката и тур­ската страна решиха да не вли­зат в конфрон­тация с бло­ки­ра­лите тра­сето. Рус­кото Мини­стер­ство на отбра­ната се съгласи да предо­стави на тур­ските си колеги повече време, за да урегу­ли­рат ситу­аци­ята и да отво­рят пътя. Датата на повтор­ния опит на съвмест­ната опе­рация засега не е офици­ално посочена.

Колона на тур­ската армия, опи­тала се да премине по М4, не успя да про­бие заграж­де­ни­ето на про­те­сти­ращите. Тълпа невъоръжени мъже първо ги обгради край град Ерих, а след това някои от мъжете започ­наха да се кате­рят върху движещите се тан­кове и бойни машини на пехо­тата. Пър­во­на­чално те бяха настро­ени друже­любно, но по-​късно към тех­ни­ката поле­тяха камъни и екипажите предпо­че­тоха да се оттеглят.

Осо­бено възмуще­ние сред опо­зици­ята пре­диз­ви­каха слу­хо­вете, че цялата тери­то­рия на юг от М4 ще бъде пре­да­дена под кон­трола на пра­ви­тел­ството. Тези 800 кв. км вклю­ч­ват пло­до­родни земи в доли­ната Ал Габ.

Спо­ред спо­ра­зуме­ни­ето между Москва и Анкара, подпи­сано на 6 март, тра­сето М4 трябва да бъде напълно раз­бло­ки­рано. Задълже­ни­ето да се извърши това беше въз­ложено на тур­ската страна. Рав­нин­ните райони на пътя се кон­тро­ли­рат от лоялни на Турция групи­ровки от опо­зици­ята и „Сирий­ската наци­о­нална армия”. По-​отдалечените пла­нин­ски про­винции се нами­рат под пъл­ния кон­трол на теро­ри­стични групи­ровки, сред които и „Ал Нусра”.

Турция ще изпълни сво­ята част от дого­во­ре­но­стите за разоръжа­ва­нето на групата теро­ри­сти в Идлиб, ако Русия се при­държа към пое­тите обеща­ния, заяви в тур­ския пар­ламент депу­татът Йозтюрк Йълмаз.

- Фактът, че Русия и Турция започ­наха съвместно пат­ру­ли­ране на тра­сето М4 в Южен Идлиб е добра стъпка, но сега глав­ното е двете страни да удържат на думата си. Москва трябва да кон­тро­лира сво­ята част, Анкара — сво­ята — под­черта депу­татът. — Други трак­товки на съби­ти­ята и пре­кра­тя­ва­нето на съвмест­ните пат­рули са опасни за нашите дву­странни отношения.

Прего­во­рите между руски и тур­ски военни преми­наха в Анкара от 10 до 13 март. На тях беше обсъден редът за про­веж­дане на съвмест­ното пат­ру­ли­ране. Пред­ви­дено беше, че по непод­кон­трол­ната на пра­ви­тел­ството част от М4 ще бъде съз­да­дена зона за сигур­ност с ширина 6 км от всяка страна. Оттам трябва да изля­зат всички теро­ри­сти и въоръжени групи. Север­ната част на буфер­ната зона ще се кон­тро­лира от тур­ски блок постове. В южната трябва да влезе рус­ката Военна полиция. По маги­стра­лата трябва да се въз­ста­нови нормал­ното движе­ние на граж­дан­ския транспорт.

Препят­ствия по пътя

Про­те­сти­ращите вече не за първи път пре­чат на руско-​турските пат­рули в Сирия. Оттатък Ефрат се наложи воен­ните да се сблъс­кат със съпро­ти­вата на мест­ните жители, разглеж­дащи вой­ниците от тур­ската армия като окупатори.

Кюр­дите бло­ки­раха движе­ни­ето на маши­ните, заме­ряха ги с камъни и бутилки със запа­ли­телна смес. В няколко слу­чая те успяха да се пока­те­рят върху маши­ните и да изпо­чупят стър­чащите детайли, сред които антени и апа­ра­тура за радио­е­лек­тронна борба. На турците се наложи да използ­ват съл­зотво­рен газ и оръжие (стрелба във въз­духа), за да може да премине тях­ната тех­ника. След тези слу­чаи бро­ни­ра­ните машини бяха омо­та­вани с бод­лива тел, за да бъде избегнато кате­ре­нето върху тях. Стъклата бяха защи­тени с решетки. Подобни мерки взе и рус­ката Военна полиция, чиито машини също бяха под­лагани на нападения.

Пред­ста­ви­тели на рус­кия Център за при­ми­ря­ване на враж­ду­ващите страни успяха да постиг­нат дого­во­ре­но­сти с мест­ните жители. Сега коло­ните от пат­рули, вклю­чи­телно и тур­ските машини, се про­пус­кат без про­блеми. Опитът от съвмест­ните опе­рации в кюрд­ските райони на Сирия може да бъде поле­зен при орга­ни­зи­ра­нето на сигур­но­стта около трасе М4.