Печат

Атомната подводница "Княз Владимир" влезе в състава на флота

Атом­ният под­во­ден раке­тен крайцер със стра­теги­че­ско пред­на­зна­че­ние „Княз Вла­ди­мир” влезе в състава на бой­ния състав на рус­кия Воен­номор­ски флот, съобщиха от воен­ното ведом­ство в края на мина­лата сед­мица. Оттам отбе­ля­заха, че цере­мо­ни­ята по издигане на флага е преми­нала под ръко­вод­ството на глав­но­ко­манд­ващия ВМФ на Русия адми­рал Нико­лай Евменов.

Спо­ред него екипажът на ракет­ната под­вод­ница със стра­теги­че­ско пред­на­зна­че­ние „Княз Вла­ди­мир” е преми­нал обу­че­ние по най-​новите програми в Учеб­ния център на рус­кия флот, успешно се е спра­вил с изпи­та­ни­ята на под­вод­ния крайцер и е готов за него­вата експлоатация.

В пери­ода на изпи­та­ни­ята екипажът на под­вод­ницата се про­яви пре­красно — на 29 октом­ври 2019 г. от борда на кораба беше осъще­ствен успешно изпи­та­те­лен пуск на меж­ду­кон­ти­нен­тална бали­стична ракета с мор­ско бази­ране „Булава” от аква­то­ри­ята на Бяло море по полигона Кура в Кам­чатка”, каза глав­но­ко­манд­ващият флота.

Спо­ред източ­ник на ТАСС „Княз Вла­ди­мир” ще влезе в състава на 31-​а диви­зия под­вод­ници в Север­ния флот. Държав­ните изпи­та­ния бяха завършени в края на мина­лата година, но пре­да­ва­нето на кораба на флота беше отложено заради открити пропуски.

След отстра­ня­ва­нето им в пери­ода от 1221 май под­вод­ницата премина кон­тролни изпи­та­ния в Бяло море, след което се завърна в Севе­ро­двинск. Приемателно-​предавателния акт беше подпи­сан на 28 май.

Стро­и­тел­ството на „Княз Вла­ди­мир” започва в „Севмаш” на 30 юли 2012 г. Под­вод­ниците от този про­ект са раз­ра­бо­тени от Цен­трал­ното кон­струк­тор­ско бюро за мор­ска тех­ника „Рубин”. Всяка от тях може да носи по 16 бали­стични ракети „Булава”. По данни на рус­кото Мини­стер­ство на отбра­ната под­вод­ниците от подоб­ре­ния про­ект не са тол­кова шумни, имат по-​добри системи за манев­ри­ране и удър­жане на дъл­бо­чина, както и усъвършен­ствана система за управ­ле­ние на въоръжението.