Печат

Рисковете за света ще нарастват

Автор Андрей Иль­ниц­кий*. Пуб­ли­ку­вана в Геопо­ли­тика

САЩ води информационна и кибервойна срещу Русия

В края на мина­лия месец аме­ри­кан­ският стра­теги­че­ски център RAND Corporation пуб­ли­кува доклад под загла­вие „Поглед в кри­стал­ното кълбо. Цялостна оценка на бъдещата война”.

Авто­рите на доклада ана­ли­зи­рат съз­да­лата се геопо­ли­ти­ческа обста­новка и възмож­ните бъдещи сце­на­рии. Те кон­ста­ти­рат изклю­чи­телно силна вътреш­нопо­ли­ти­ческа криза в САЩ и директно посочват

Печат

Евтина и цинична игра

Автор Яков Кедми*. Пуб­ли­ку­вана в Геопо­ли­тика

Глав­ното в динами­ката на днеш­ния свят е свър­зано с отно­си­тел­ното отсла­б­ване на САЩ и стремежа им на всяка цена и с всички сред­ства да запа­зят гло­бал­ното си господ­ство. Спо­ред Вашинг­тон запла­хата идва преди всичко от въз­хо­дящия център на вли­я­ние — Русия.

Русия със самото си съще­ству­ване, с мощ­ния си ядрен потенциал плаши САЩ. За всички е ясно