Печат

Украйна - прелъстена и изоставена

Автор Иван Дани­лов. Пуб­ли­ку­вана в Геопо­ли­тика

САЩ ще предоставят на Киев възможност да изпита удоволствие от геополитическата самота

Вли­я­тел­ното аме­ри­кан­ско сп. „Тайм” вне­запно обърна внима­ние на теж­ките после­дици от вътреш­ната поли­ти­ческа криза в САЩ: Киев се оказа изо­ста­вен от Вашинг­тон. Спо­ред авто­рите на ста­ти­ята „Украйна се чув­ства все по-​самотна и пре­не­брегната поради раз­вих­ри­лата се във Вашинг­тон драма с импийчмънта”.

От гледна точка на жела­ната от Киев отвъдоке­ан­ска под­крепа всичко изглежда доста тъжно, ако става дума за реална помощ, а не за гръмки сим­во­лични жестове. Именно със сим­во­лите всичко е наред. Воен­ната помощ криво-​ляво се изплаща, джа­ве­ли­ните се доста­вят, сена­тори и конгре­смени непрекъс­нато повта­рят, че никога няма да приз­наят при­съе­ди­ня­ва­нето на Крим към Русия. Наи­стина кра­си­вите жестове са в изоби­лие, но укра­инците не виждат нищо съще­ствено по въпро­сите, които ги тре­вожат най-​много и искат да видят кон­кретни действия от страна на САЩ: облек­ча­ване на людо­ед­ските програми на МВФ, въвеж­дане на строги санкции срещу европе­йс­ките парт­ньори на „Газпром” и срещу европе­йс­ките компа­нии, заети в стро­и­тел­ството на „Севе­рен поток-​2″. Засега Киев не вижда Вашинг­тон да предпри­ема нещо сери­о­зно в тази посока.

Украйна слуша много за това, че Русия е лоша, че трябва да се пречи на „Газпром”, както и декла­рации, че трябва да й се помага, за да стане ико­номи­че­ски силна страна. На укра­ин­ския бюджет обаче и на про­кар­ва­нето на тръби по дъното на Бал­тийско море тези декла­рации не се отра­зя­ват по ника­къв начин. Нещо повече, „укра­инците все по-​болезнено усещат, че проце­ду­рите, които се водят по импий­чмънт на пре­зи­дента Тръмп, пре­връщат стра­ната им в ток­сична”, пише „Тайм”.

До неот­давна никой в Украйна и в най-​страшния си сън не би могъл да допусне, че ще се наложи да се лавира по остри­ето на ножа между Доналд Тръмп и него­вите при­върже­ници, от една страна, и него­вите поли­ти­че­ски про­тив­ници — от друга. Като се има пред­вид жалост­ният тон, който струи от ста­ти­ите в укра­ин­ските медии, може да се предпо­ложи, че те се обръщат към Вашинг­тон с тра­дици­он­ния укра­ин­ски въпрос: „А защо нас ни бият?”. Отго­вор обаче така и не получават.

Мъл­ча­ни­ето на САЩ е пока­за­телно. Хлен­чът на укра­ин­ските поли­тици омръзна на адми­ни­страци­ята на Тръмп. В Белия дом вече не оча­к­ват те да предпри­емат как­вито и да било раци­о­нални стъпки и про­сто пре­ста­наха да разго­ва­рят с тях. До този извод стига и Associated Press: „Член на Коми­си­ята по външ­ните работи на укра­ин­ския пар­ламент се оплака пред нас, че офици­ал­ните пред­ста­ви­тели на САЩ все по-​често про­явя­ват без­раз­ли­чие към Украйна и с непри­крито неже­ла­ние се отзо­ва­ват на нашите покани за среща”, пре­даде агенцията.

Спи­съкът с гре­хо­вете на офици­а­лен Киев — и при пре­диш­ния, и при сегаш­ния пре­зи­дент, може да бъде све­ден под един общ знаме­на­тел. В пре­диз­бор­ната борба за пре­зи­дент­ския пост през 2016 г. Украйна не само под­крепи Хилари Клинтън и всички отяв­лени врагове на Тръмп от Демо­кра­ти­че­с­ката пар­тия, но и след побе­дата на 45-​ия аме­ри­кан­ски пре­зи­дент предприе всички допу­стими и недопу­стими дипло­ма­ти­че­ски стъпки, зави­сещи от нея, за да бъде отстра­нен той от поста с обви­не­ние за „сго­вор с Русия”. На всичко отгоре в тази опе­рация взеха уча­стие не само укра­ин­ски офици­ални лица, но и пред­ста­ви­тели на укра­ин­ската диаспора в САЩ, които рабо­теха за Демо­кра­ти­че­с­ката пар­тия в редиците на аме­ри­кан­с­ките раз­уз­на­ва­телни струк­тури и Държав­ния департамент.

Шансът да изкупят поне с нещо вината си пред Тръмп се състо­еше в това най-​малкото да започ­нат раз­след­ване на оче­видно корупци­он­ните схеми на семействата на Джон Кери и Джо Байдън, изгра­дени в Украйна. Екипът на Вла­ди­мир Зелен­ски обаче се отказа от тази възмож­ност. Резул­татът не закъсня. Оцен­ката за това не е на руски жур­на­ли­сти и поли­то­лози, а на аме­ри­кан­ското спи­са­ние въз основа на анке­ти­рани укра­ин­ски поли­тици и експерти.

Сам Тръмп при­зова Зелен­ски да се срещне с Путин и „да решат про­блемите”. Спо­ред Ирина Гераш­ченко — запа­лена наци­о­на­листка и запа­лена при­върже­ничка на бившия пре­зи­дент Порошенко, се обяви про­тив иде­ята на аме­ри­кан­ския лидер под пред­лог, че подобна среща можела да доведе до оказване силен натиск над Украйна и до склю­ч­ване на сделка на усло­ви­ята на Русия. „Нереши­тел­но­стта на Тръмп и лип­сата на ясна аме­ри­кан­ска стра­тегия заста­вят Киев да прави отстъпки на Москва. Съще­временно воен­ната под­крепа на САЩ за Украйна укрепи позици­ите на Запада. Всяко съм­не­ние, че тази помощ може да спре или да бъде замра­зена, може да доведе до крах на запад­ното един­ство и ще поз­во­лят на Париж и Бер­лин да изиграят сво­ята игра и склю­чат сделка с Москва. Вед­нага щом ролята на САЩ в Европа отслабне, вли­я­ни­ето на Русия ще се засили. Това е исто­ри­че­ско махало, което Тръмп вече раз­люля”, комен­тира Вадим Карасьов — дирек­тор на Киев­ския инсти­тут за гло­бални стратегии.

Всъщ­ност, това, което укра­ин­ският поли­ти­че­ски елит не трябва в ника­къв слу­чай да прави, е да кри­ти­кува Тръмп за него­вата нереши­тел­ност. Аме­ри­кан­ският пре­зи­дент сега про­явява ангел­ско търпе­ние по отноше­ние на Киев и то несъм­нено е свър­зано с вътреш­нопо­ли­ти­че­ски съоб­раже­ния. Ако той постъпи с Киев така, както му дик­тува соб­стве­ният харак­тер, това може да му навлече големи гла­во­бо­лия, а това е най-​малкото, което му е нужно в момент, когато срещу него се водят слуша­ния в Конгреса за продължа­ване проце­ду­рата на импий­чмънт. По тази при­чина Тръмп нито иска, нито може пуб­лично да накаже Украйна. За негов късмет това и не му е осо­бено нужно.

На офици­а­лен Киев и на съчув­стващата му аме­ри­кан­ска армия от водещи медии вече много добре раз­браха, че за да стигне укра­ин­ската ико­номика до пълна ката­строфа, на Тръмп му е нужно про­сто да без­действа. Такъв под­ход има и един допъл­ни­те­лен ефект. Враж­ду­ващите с пре­зи­дента чинов­ници от Държав­ния депар­тамент и от спец­служ­бите сега с в недо­уме­ние: дали да положат всички уси­лия, за да помогнат на Украйна, но пара­лелно с това да риску­ват кари­е­рата си, ако Тръмп запази поста си на още един срок, или да не пра­вят нищо и тихо да изча­кат. Всеки, който познава укра­ин­ските кари­е­рни бюро­крати, много добре знае на кого във Вашинг­тон симпа­ти­зи­рат те. Тъкмо оттам идва и „укра­ин­ската ток­сич­ност”, съз­да­ваща тол­кова про­блеми на същите тези бюрократи.

Ток­сич­но­стта обаче тепърва ще се уси­лва и ще влошава отноше­ни­ята между САЩ и Украйна. Това със сигур­ност пред­стои. Най лошото за Киев е, че когато проце­ду­рата по импий­чмънт стигне до пуб­лично разглеж­дане в Сената, където Репуб­ли­кан­с­ката пар­тия има мно­зин­ство и ще ръко­води процеса, юри­стите на действащия пре­зи­дент ще имат възмож­ност да при­зо­ват за даване на пока­за­ния всички участ­ници в „укра­ин­ския заго­вор” срещу Тръмп, подго­т­вен от демо­кра­тите и тех­ните укра­ин­ски сподвижници.

Тогава на кръ­сто­сан пуб­ли­чен разпит под клетва в Сената ще бъдат под­ложени нае­тият от Демо­кра­ти­че­с­ката пар­тия вли­я­те­лен аме­ри­кан­ски полит­тех­но­лог с укра­ин­ски про­из­ход Алек­сандра Чалупа, съби­рала компро­мат срещу Тръмп и него­вия изби­ра­те­лен щаб в посол­ството на Украйна във Вашинг­тон. През същото изпи­та­ние ще премине и синът на укра­ин­ски имигранти под­пол­ков­ник Алек­сандър Винд­ман — дирек­тор на депар­тамента за Европа в Съвета за наци­о­нална сигур­ност на САЩ, на чиито пока­за­ния сега се гради кон­струкци­ята на импий­чмънта. На въпроси в Сената ще трябва да отго­ва­рят и укра­ин­ските поли­тици и пред­ста­ви­тели на сило­вите струк­тури, спо­соб­ствали на бившия вицепре­зи­дент Джо Байдън и него­вия син и на съби­ра­нето на „дока­за­тел­ства” срещу Тръмп като „агент на Кремъл”.

Когато всич­кото мръсно бельо на компа­ни­ята Клинтън-​Байдън бъде изва­дено от шкафа на укра­ин­ската поли­ти­ческа шайка, водещите аме­ри­кан­ски тв канали енту­си­а­зи­рано ще се заемат с него­вото изплакване.Но това ще бъде самото нача­лото на голямото пране, което пред­стои в изпъл­не­ната с напреже­ние година на пре­зи­дент­ски избори в САЩ и аго­ни­зи­раща Украйна. И тогава на финала на този дол­нопро­бен спек­такъл Вашинг­тон ще предо­стави на Киев възмож­но­стта да усети цялото вели­ко­лепие на геопо­ли­ти­че­с­ката самота.

(ria​.ru)