Печат

Незаменимият доставчик „Газпром“

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Ико­номика

На Европа й е нужен внос на газ от 300 млрд. куб. метра годишно, за да покрива недо­стигът на соб­стве­ния си добив. За това пре­дупреди Андреас Ширен­бек, гла­вен изпъл­ни­те­лен дирек­тор на една от големите герман­ски енергийни компа­нии — UNIPER, съобщи сайтът „Нефть Рос­сии“. Един­стве­ният източ­ник, който може да достави такова огромно коли­че­ство синьо гориво, е Русия, поради което изграж­да­нето на „Севе­рен поток-​2“ не бива да се бави повече, смята биз­не­сът в Германия.

През мина­лата година потреб­ле­ни­ето на при­ро­ден газ в Европа е достиг­нало 390 млрд. куб. м и над поло­ви­ната от това коли­че­ство бе доста­вено от „Газпром“ — 210,7 млрд. куб. м. С пус­ка­нето в експло­атация на „Севе­рен поток-​2“ достав­ките на гориво от Сибир ще се уве­ли­чат с още 55 млрд. куб. м. Дори тези коли­че­ства обаче няма да удо­вле­тво­рят рас­тящите нужди от газ в Европа, катего­ри­чен е Андреас Ширенбек.

Всъщ­ност недо­стигът на при­ро­ден газ е резул­тат не тол­кова от повише­ното потреб­ле­ние, кол­кото от непрекъс­нато нама­ля­ващия соб­ствен добив. Най-​голямото нахо­дище на кон­ти­нента — холанд­ското Грьо­нинген, от което идваха 18 процента от целия добив в ЕС, вече започна да кон­сер­вира част от сон­дажите, като окон­ча­тел­ното му изчерп­ване се ускори с 8 години — от 2030 на 2022 г.

Нама­лява и добивът в Дания, която до неот­давна не раз­реша­ваше на Русия да строи участъка на „Севе­рен поток-​2“, който трябва да мине през нейни тери­то­ри­ални води. Експло­атаци­ята на дат­ското нахо­дище „Тайра“ беше спряна и Копе­н­хаген започна да купува руски при­ро­ден газ от газопре­нос­ната система на Герма­ния. Спо­ред енергий­ните ана­ли­за­тори в Евро­съюза именно това повлия на дат­ските вла­сти да пре­ос­мис­лят позици­ите си и да раз­решат преми­на­ва­нето на газопро­вода през ней­ните тери­то­ри­ални води.

Сери­о­зен спад на добива на газ се отчита през послед­ните години и в Нор­вегия, и във Вели­ко­бри­та­ния. Този недо­стиг, както вече стана ясно, не може да бъде компен­си­ран нито от достав­ките на втеч­нен при­ро­ден газ (ВПГ), нито от шисто­вия добив на САЩ, нито от Катар и други страни. Сери­о­з­ният дефицит дава зелена свет­лина за спешно реа­ли­зи­ране и на други инве­стици­онни про­екти, сред които е и продълже­ни­ето на „Тур­ски поток“ през Бълга­рия, Сър­бия и Унга­рия — т. нар. „Бал­кан­ски поток“.