Печат

Съветски войник се извиси над бойното поле край Ржев

Ржев­ският мемо­риал е съз­да­ден на мястото на едно от най-​кръвопролитните сраже­ния по време на Вели­ката оте­че­ствена война по иници­а­тива на вете­ра­ните, участвали във вели­ката битка и много­брой­ните род­нини на тези, които са се сража­вали край Ржев и са дали живота си за побе­дата — казва губер­на­торът на Твер­ска област Игор Руденя, цити­ран от „Изве­стия”. — По време на Ржев­ската битка нашите войски са загубили

Печат

ТАСС стартира проект "Смяна на перспективата" за жени режисьори

Жените в киното са съще­ству­вали винаги — както пред каме­рата, така и зад нея. Но неза­ви­симо от таланта си и при­зна­ни­ето на про­фе­си­о­нал­ната гил­дия, засне­тите от тях филми не са тол­кова известни на широ­ката пуб­лика. Кино­кри­ти­кът Тамара Ходова е решила да поправи тази грешка и е под­брала пет жени режисьори, чиито филми са ярко дока­за­тел­ство за

Печат

Показват илюстрации на Салвадор Дали към Библията

В Леви­та­нов­ския кул­ту­рен център в град Пльос, Ива­нов­ска област, на 2 юли бе открита изложба на редки творби на Сал­ва­дор Дали от лична ита­ли­ан­ска колекция — графични илюстрации към Стрия и Новия завет. Излож­бата под наслов „Сал­ва­дор Дали. Священ­ное писа­ние” пред­ставя графич­ната серия на вели­кия худож­ник на ХХ век Biblia Sacra. В пълен обем тази серия

Печат

"Мелодия" с албум на камерна музика от XX век

Съюзът на компо­зи­то­рите на Русия и зву­ко­за­пис­ната фирма „Мело­дия” ще напра­вят диги­та­лен албум от солни и камерни съчи­не­ния от изми­на­лото сто­ле­тие — от рус­кия авангар­дизъм от нача­лото на ХХ век до наши дни, съобщава ТАСС. В запи­сите ще участва Мос­ков­ският ансам­бъл за съвременна музика. Рабо­тата по албума започна на 1 юли, отбе­ляз­ват от