Печат

В Москва презентираха новия български филм "пътуващо кино"

В Кинок­луба „На Мосфильмов­ской” се състоя рус­ката преми­ера на новия българ­ски игра­лен филм „Пъту­ващо кино”. Дирек­торът на Българ­ски кул­ту­рен инсти­тут в Москва Буряна Анге­ла­ки­ева пред­стави сце­на­ри­ста и режисьор на филма Илия Костов. Това съобщи сайтът на Българ­ския кул­ту­рен инсти­тут в Москва bci​-russia​.ru.

Сво­ята твор­ческа кари­ера Илия Костов започва като сце­на­рист. По негови сце­на­рии са заснети филмите „Мадам

Печат

"Мелодия" представи албума на китариста Артьом Дервоед

Рус­ката зву­ко­за­писна компа­ния „Мело­дия” пред­стави новия албум на кита­ри­ста Артьом Дер­воед „Пага­нини и Кошкин”.

Албумът обе­ди­нява чети­ри­ча­сов концерт за китара и стру­нен оркестър „Мега­рон” на Никита Кош­кин и Голямата соната на Николо Пага­нини в аранжимент на Кош­кин за квар­тет”, съобщиха за ТАСС от прес­служ­бата на музикалната

Печат

"Руски сезони" пусна онлайн платформа за културни събития

Меж­ду­на­род­ният кул­ту­рен про­ект „Руски сезони” откри онлайн платформа Stay home with Russian Seasons за руски и чуж­де­странни почи­та­тели на кул­ту­рата на Русия. Това съобщи офици­ал­ният сайт на Мини­стер­ството на кул­ту­рата на Рус­ката федерация.

Тя ще бъде безплатна и ще се превърне в платформа за видео мате­ри­али на участ­ници в „Руски сезони”, които през 2020

Печат

Първият игрален филм за Калашников излезе на голям екран

На 20 фев­ру­ари в Русия се състоя преми­ерата на новия руски игра­лен филм „Калаш­ни­ков”, посве­тен на 100-​годишнината от рож­де­ни­ето на Михаил Калаш­ни­ков — съз­да­теля на све­тов­но­из­вест­ния авто­мат. Преми­ерата на филма се про­веде в мос­ков­ската кино­зала „Октябрь”. След пред­ста­вя­нето на филма гене­рал­ният про­дуцент и режисьор на кино­лен­тата „Калашников”