Печат

Яра Бубнова е новият директор на Националната галерия

Яро­слава Буб­нова е новият дирек­тор на Наци­о­нал­ната гале­рия в София. Това съобща­ват от Мини­стер­ството на кул­ту­рата. Кон­кур­сът за поста се про­веде в нача­лото на месеца, а кон­ку­ренти на Буб­нова бяха Надежда Джа­кова и Филип Зидаров.

Яро­слава Буб­нова е родена в Москва през 1961 г. Завършва висшето си обра­зо­ва­ние в Мос­ков­ския държа­вен уни­вер­си­тет „М. В. Ломо­но­сов” през 1983 г., спе­ци­ал­ност Исто­рия на изку­ството. След това емигрира в Бълга­рия. От 1985 г. работи като кура­тор към секци­ята „Източ­но­ев­ропе­йско изку­ство” в наскоро откри­тата тогава Гале­рия за чуж­де­странно изку­ство. Като неза­ви­сим кура­тор тя е реа­ли­зи­рала много­бройни инди­ви­ду­ални и групови изложби и про­екти в Бълга­рия и в чуж­бина. Успо­редно с това пише ста­тии за раз­лични западни и българ­ски изда­ния и за ката­лози, участва в меж­ду­на­родни конференции.

Яра е съз­да­тел и дирек­тор на Инсти­тута за съвременно изку­ство — София (ИСИ — София) от юни 1995 г., пре­зи­дент е на българ­ската секция на Меж­ду­на­род­ната асоци­ация на художе­стве­ните кри­тици, член е на съвета на Меж­ду­на­род­ното бие­нале за съвременно изку­ство „Манифе­ста” (20022009), на Европе­йския кул­ту­рен пар­ламент. От 2008 г. е член и на Artistic Advisory Committee на MOCA (Хон­конг, Китай).

Между 1998 и 2004 г. Яра Буб­нова препо­дава „Нови тех­но­логии и изку­ство” в Нов българ­ски уни­вер­си­тет. След това става препо­да­ва­тел в маги­стър­ска програма „Изку­ства и съвремен­ност” на кате­дра Кул­ту­ро­логия при Софийския уни­вер­си­тет „Св. Климент Охрид­ски”, където е и до днес.

От сеп­тем­ври 2018 г. Яра Буб­нова е временно изпъл­ня­ващ длъж­но­стта дирек­тор на Наци­о­нал­ната художе­ствена гале­рия (НХГ) или т.нар. Наци­о­на­лен музеен комплекс, до избора на титу­ля­рен директор.