Печат

Творчески срещи на Владимир Стоянов в Москва

Българ­ският поет, лите­ра­ту­ро­вед, пре­во­дач, компо­зи­тор и изпъл­ни­тел на автор­ски песни Вла­ди­мир Сто­я­нов тази година отбе­лязва 60-​годишния си юби­лей. Твор­че­ството му е тясно свър­зано с българ­ската, рус­ката и сла­вян­ската кул­тура. Той е и дълго­го­дишен ръко­во­ди­тел на Сла­вян­ския център в СОК „Кам­чия” — кул­турно и духовно сре­дище за про­веж­дане на българо-​руски твор­че­ски про­екти, писа­тел­ски асам­блеи, кон­курси за млади писа­тели и пре­во­дачи и др.

В наве­че­ри­ето на Деня на народ­ните буди­тели Фон­дация „Устой­чиво раз­ви­тие за Бълга­рия” съвместно със Съюза на българ­ските писа­тели, с любез­ното дома­кин­ство на посол­ството на Бълга­рия в Москва и лично на Негово превъз­хо­ди­тел­ство посла­ник Ата­нас Кръ­стин, орга­ни­зи­раха и про­ведоха твор­ческа вечер на Вла­ди­мир Сто­я­нов. Гер­бо­вата зала в посол­ството събра про­чути лите­ра­тори, творци и пре­во­дачи, при­я­тели на Бълга­рия и много наши съна­род­ници, които успяха лице в лице да се запоз­наят с мъд­рите и добри посла­ния на твор­че­ство на изтък­на­тия българ­ски поет, пре­во­дач и изпъл­ни­тел Вла­ди­мир Сто­я­нов, който се пред­стави с пре­кра­сен автор­ски спектакъл-​концерт. Вечерта беше открита от посла­ник Кръ­стин, който връчи на тво­реца и подарък за достой­ния юби­лей. Уча­стие в пред­ста­вя­нето взеха проф. Борис Тара­сов — завеж­дащ кате­дра за чуж­де­странна лите­ра­тура в лите­ра­тур­ния инсти­тут „М.Горки”, зам.-ректорът на инсти­тута Сергей Дмит­ренко, посла­ник Ана­то­лий Потапов — пред­се­да­тел на Съюза на при­я­те­лите на Бълга­рия, пред­се­да­те­лят на Мос­ков­ската орга­ни­за­ция на писа­те­лите на Русия Вла­ди­мир Бояри­нов, Станка Шопова — пред­се­да­тел на фон­дация „Устой­чиво раз­ви­тие за Бълга­рия”, съвет­ни­кът по кул­тура в посол­ството ни Деси­слава Пару­шева, пое­тите Вла­ди­мир Исай­чев, Галина Дуби­нина, Ната­лия Тах­на­за­рова, худож­ни­кът Лео­нид Фео­дор, Нина Гром, Лидия Анис­ко­вич, Вик­тор Зино­виев и други творци. На срещата при­състваха и много българ­ски студенти.

Вла­ди­мир Сто­я­нов се срещна и изнесе концерт за препо­да­ва­те­лите и сту­ден­тите в Лите­ра­тур­ния инсти­тут „Мак­сим Горки”. В пред­ста­вя­нето участваха завеж­дащ кате­дра за чуж­де­странна лите­ра­тура проф. Борис Тара­сов, пре­во­да­чът Вла­ди­мир Баб­ков, зам.-ректорът по науч­ната и твор­че­с­ката работа Сергей Дмит­ренко. Вто­рата среща бе в Мос­ков­ското отде­ле­ние на Съюза на писа­те­лите на Русия, водена от пред­се­да­теля на съюза Вла­ди­мир Бояри­нов и редак­тора на вест­ник „Лите­ра­тур­ная газета” Мак­сим Замшев, при­състваха чле­нове на ръко­вод­ството на Мос­ков­ската писа­тел­ска орга­ни­за­ция, писа­тели, поети и преводачи.

На срещите бяха обсъдени насоки на сътруд­ни­че­ството и нови съвместни про­екти, осо­бено готов­но­стта за при­емане за обу­че­ние в Лите­ра­тур­ния инсти­тут „М.Горки” през 2020 година на българ­ски сту­денти в група по художе­ствен превод.