Печат

Балет "Тодес" идва у нас през май

Све­тов­но­из­вест­ният руски моде­рен балет „Тодес” ще отпраз­нува сво­ята 33-​та годиш­нина и в Бълга­рия. Арти­стите при­стигат с нов спек­такъл „#продълже­ние” за две уча­стия — в зала 1 на НДК в София и във Варна. Поради коро­на­ви­руса датите на двата концерта от 23 и 25 март бяха проме­нени. Така концертът във Варна е преме­стен на 10 май, а в зала 1 на НДК в София шоуто ще се състои на 11 май, (ако, раз­бира се, пан­деми­ята не попречи и тогава). Орга­ни­за­тор на съби­ти­ето е ДЕГРИС ИВЕНТС ООД (Degris Events).

Българ­ската пуб­лика отново ще има възмож­но­стта да види впе­чат­ля­ваща хореография, пора­зи­те­лен син­хрон, пищни костюми, автор­ска музика и таланта на рус­ките арти­сти. Балет „Тодес”, превър­нал се в сим­вол и съще­ствен елемент от съвремен­ната кул­тура на Русия, е съз­да­ден през 1987 година в Ленинград (Санкт Петер­бург днес). Осно­ва­телка на балета е неот­ра­зимата Алла Духова. Тя е балетмайстор и поста­нов­чик на трупата. Днес Духова е инсти­туция — тя има няколко школи и фили­али в цяла Русия, а ней­ната трупа оби­каля света, който безумно я харесва.

През годи­ните на съще­ству­ване рус­ката формация не остава неза­бе­ля­зана и от све­товни музи­кални легенди, като Майкъл Джек­сън, Марая Кери и други звезди, с които невед­нъж спо­деля сцена.

По думите на ръководи–

тел­ката на балета „Тодес” Алла Духова, успе­хът на балета се дължи на отноше­ни­ето към рабо­тата, любо­вта и уме­ни­ето да се трудиш.

През 2001 година Алла Духова е пока­нена лично от пре­зи­дента на Рус­ката феде­рация Вла­ди­мир Путин на среща с 15-​те най-​изтъкнати жени в Русия, постиг­нали успех в твор­че­с­ката си кари­ера. Името на балета про­из­хожда от един от най-​опасните елементи във фигур­ното пър­за­ляне, а самата Духова е хореограф на среб­ър­ните олимпийски меда­ли­сти по фигурно пър­за­ляне — рус­ки­нята Марина Ани­сина и фран­цу­зина Гвен­дал Хейзър.

Българ­ските зри­тели ще бъдат пле­нени от разтър­сващия емоци­о­на­лен заряд на всеки танц в зре­лищ­ния нов спек­такъл. Сюжет­ните линии, преп­ли­тащи се в изящна хореография, ще пре­не­сат пуб­ли­ката в друго измерение.