Печат

Песен на Киркоров ще бъде в саундтрака на "Суворовъ"

Певецът Филип Кир­ко­ров ще участва в записа на саунд­трака към пъл­номет­раж­ния 3D анимаци­о­нен филм „Суво­ровъ” на филмо­вото сту­дио „Союзмультфильм”. Пла­нира се анимаци­ята да излезе на големия екран в края на 2020 година. Това съобщи за ТАСС дирек­торът на сту­ди­ята Борис Машковцев.

Това ще бъде музи­ка­лен филм, в който ще има саунд­трак, зна­чим за тази анимация с ориги­нални песни, вклю­чи­телно една от които ще изпълни Филип Кир­ко­ров”, раз­каза той. По думите му, геро­ите на филма ще бъдат озву­чени от актьо­рите Кон­стан­тин Хабен­ски, Антон Макар­ски, Юлия Рут­берг, Анна Ардова, Алек­сей Деми­дов и др.

Той също така раз­кри, че сега филмът е в акти­вен ста­дий на производство.

Съз­да­те­лите на анимаци­ята са се пре­на­со­чили от жанра на исто­ри­че­с­ката биография към жанра на при­клю­чен­ския филм, но ще се запази исто­ри­че­ският кон­текст. Основ­ните герои са изми­слени. „Между тях е не само при­клю­чен­ска и геро­ична исто­рия, но и един вид шпи­он­ски раз­каз”, раз­каза още Машковцев.

През ноем­ври 2020 година ще се навършат 290 години от рож­де­ни­ето на гене­ра­ли­симуса Алек­сандър Суво­ров. Сюжетът на филма ще се разгърне на фона на швейцар­ския поход на Суво­ров през Алпите. Глав­ният герой е млад мъж на име Гриша. Кир­ко­ров ще играе Вейро­тер, който ще върти интриги и ще се опитва да унищожи коман­дира и него­вата армия. „Союзмультфильм” се занимава с про­из­вод­ство на тази нова анимация съвместно с филмо­вото сту­дио „М.Горки” и анимаци­он­ното сту­дио „Кино–

Атис”.