Печат

Откриха тайната на древната крепост Пор-Бажин

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Учени от Русия и Нидер­лан­дия са уста­но­вили точ­ната дата на осно­ва­ва­нето на древ­ната крепост Пор-​Бажин. Това е ста­нало с помощта на нов радио­въг­ле­ро­ден метод, съобщи „Рос­сий­ская газета”. Пъл­ната вер­сия на изслед­ва­нето вече е пуб­ли­ку­вана в науч­ното спи­са­ние Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Раз­коп­ките продължават.

Откри­ти­ето е дало възмож­ност на уче­ните да раз­бе­рат защо в дъл­бо­ката тайга на ост­ров в езе­рото Тере-​Хол е била постро­ена гигант­ската кон­струкция. Езе­рото се намира в Южен Сибир, на тери­то­ри­ята на репуб­лика Тува, субект в състава на Рус­ката феде­рация. То е на доста голяма над­мор­ска висо­чина — 1298 метра.

Една от тай­ните на древ­ната крепост е, че след стро­и­тел­ството й, тя е била изо­ста­вена от хората. За първи път крепо­стта Пор-​Бажин е изслед­вана през 1891 година от рус­кия етнограф Дмит­рий Клеменц. Първите раз­копки е про­вел архео­логът Севиан Вайнщайн в нача­лото на 50-​те и 60-​те години на мина­лия век. Той дока­зал, че крепо­стта е била постро­ена по време на Уйгур­ския хага­нат през VIII век. Крепо­стта е с пра­вилна форма на пра­воъгъл­ник и е с ясно вътрешно оформ­ле­ние. В центъра на източ­ната стена е имало порта с укрепени крепостни кули. Общата площ е 3,3 хек­тара, а висо­чи­ната на сте­ните достига 9,5 метра.

Сери­о­з­ното про­уч­ване на обекта е започ­нало едва през 2007. Архео­ло­зите наме­рили отпе­чатъци на човешки стъпки върху гли­нени плочки, изблед­нели цветни рисунки върху мазил­ката на сте­ните, гигант­ски порти и остатъци от изго­ряло дърво. Но нищо, което да хвърли повече свет­лина върху въпро­сите защо и кой е построил комплекса.

През 2009 година палео­геогра­фите от Мос­ков­ския държа­вен уни­вер­си­тет са извършили денд­ро­хро­но­логични и радио­въг­ле­родни ана­лизи на ство­лове на лист­ве­ница, които са били открити в осно­вата на крепо­стта. Така ста­нало ясно, че крепо­стта Пор-​Бажин не е била постро­ена през 757 година по запо­вед на вла­де­теля на Уйгур­ското хан­ство Елетмиш Билге Каган, а 2030 години по-​късно.

Про­фе­сорът от кате­драта по география в Мос­ков­ския държа­вен уни­вер­си­тет Андрей Панин е решил да изясни точ­ното дати­ране на крепо­стта, като за тази цел е използ­вал метода „съби­тие на Мияке”, открит от япон­ски учени. Този метод е свър­зан с ано­мал­ното нама­ля­ване на слън­че­вото излъч­ване през 994г.

Изпра­тихме части от два наши ствола в Гро­нинген, а в еди­ния от тях, в тре­тия пръ­стен от кората, беше открито същото това „съби­тие на Мияке”. Изслед­ва­нето на най-​младия пръ­стен на клетъчно ниво даде възмож­ност да се опре­дели, че дър­вото е отсе­чено през лятото. Така бе уста­но­вена не само годи­ната, но и сезонът на нача­лото на стро­и­тел­ството на крепо­стта — лятото на 777 г., а краят на сезона е бил през 778 година”, поясни рус­кият учен, цити­ран от „Рос­сий­ская газета”. По думите му, този факт коренно промени пред­ста­вите за исто­ри­че­ското минало на крепостта.

Цялата кон­струкция на Пор-​Бажин е от глина и изго­ряла тухла. Уче­ните уста­но­вили, че крепо­стта е била осно­вана от друг вла­де­тел — Бьогю-​каган, приел мани­хейството. През 779 година обаче е бил извършен религи­о­зен пре­врат, а вла­де­те­лят е бил убит. Така новият мани­хейски мана­стир се ока­зал абсо­лютно ненужен на мест­ните жители — езичници.

Пор-​Бажин („Гли­не­ната къща” на тувин­ски) се свързва с Уйгур­ския хага­нат (744840), но ако е така, защо са го постро­или на тол­кова затън­тено място — далеч от големите селища и търгов­ски пътища? Това е един от въпро­сите, който занимава уче­ните. Освен това архи­тек­ту­рата загатва за китайс­ките палати.

Между другото, на тери­то­ри­ята на репуб­лика Тува се нами­рат много архео­логи­че­ски обекти, отна­сящи се към раз­лични народи и племена. Там напри­мер, в моги­лата „Аржан-​2″ — погре­бе­ние на скит­ски вожд, в което имало голям брой златни пред­мети. То се ока­зало и най-​старата известна към момента гроб­ница на скит­ски принц.