Печат

В Томск изобретиха самозареждаща се метеорологична станция

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

В обек­тите на „Росгид­ромет” в Том­ска област е започ­нало тестване на експе­римен­тал­ния модел на авто­ма­тична метео­ро­логична станция, пред­на­зна­чена за Арк­тика. Това съобщи ТАСС.

Уни­вер­сал­ната и напълно авто­ма­ти­зи­рана метео­ро­логична станция е про­ек­ти­рана от уче­ните от Инсти­тута за мони­то­ринг на климата и еко­логич­ните системи на Сибир­ския филиал на Рус­ката ака­демия на нау­ките (СО на РАН). Станци­ята може да работи без човешка намеса и да се само­за­ре­жда от слън­чева енергия.

В суро­вите арк­ти­че­ски усло­вия станци­ята ще може да измерва с помощта на аку­стични, оптични и ради­аци­онни методи, ско­рост и посока на вятъра, темпе­ра­тура и влаж­ност на въз­духа, атмо­сферно налягане, интен­зи­тет, коли­че­ство, видове валежи, интен­зив­ност на слън­че­вата ради­ация и висо­чи­ната на снеж­ната покривка.

Към днешна дата метео­ро­ло­зите продължа­ват да рабо­тят в рус­ките метео­ро­логични станции. Те извършват необ­хо­ди­мите изслед­ва­ния ръчно и пре­да­ват полу­че­ната информация на центъра за пре­ра­бот­ване на данни на всеки три часа. Рус­ките учени пла­ни­рат да пус­нат новото устройство на пазара през 2022 година.