Печат

Изобретиха радар за наблюдение на цяла Европа

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в НЕзнайко

В Кали­нинград­ска област ще бъде разпо­ложена втора радио­ло­каци­онна станция (РЛС) „Кон­тей­нер” за наблю­де­ние на въз­душ­ното про­стран­ство. РЛС ще обхваща цяла Европа, вклю­чи­телно Вели­ко­бри­та­ния. Под наблю­де­ни­ето на станци­ята сега се нами­рат няколко обекта. Самият радар ще бъде доста­вен в близко бъдеще. Това съобщи източ­ник от воен­но­промиш­ле­ния комплекс пред агенция ТАСС.

Принци­път на работа на РЛС „Контейнер”