Печат

В Дубай показаха нов руски дрон

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в НЕзнайко

Рус­кия безпи­ло­тен лета­те­лен апа­рат (БЛА) AURA 100 от вер­то­ле­тен тип, бе пред­ста­вен на ави­оса­лона Dubai Airshow в Обе­ди­не­ните араб­ски емир­ства (ОАЕ). Спо­ред компанията-​разработчик, дронът AURA може да изпъл­нява полети с продължи­тел­ност до три часа на висо­чина до 1500 м. Мак­симал­ната му ско­рост достига 150 км/​час.

Ради­у­сът на действие на радио­ка­нала е 100 км. Пре­дви­жда се новият дрон да бъде обо­рудван със спът­ни­ков канал за кому­ни­кация, благо­да­ре­ние на което той ще може да работи извън пряка видимост.

Дронът AURA 100 може да се използва за раз­лични задачи, сред които раз­ра­бот­чиците посоч­ват транспортни, сел­ско­стопан­ски, мони­то­рингови и др.

Вер­то­лет­ният тип БЛА е изпъл­нен по коак­си­ална схема с диаметър на ротора 4,5 м. Мак­симал­ното тегло при изли­тане на устройството достига 275 кг. Експер­тите отбе­ляз­ват, че това е дебют за дрона на чуж­де­странно изложе­ние. Рус­кият спе­ца­лист в областта на безпи­лот­ните системи Денис Феду­ти­нов заяви пред „Интерфакс”, че AURA „формално е нов играч на пазара на системите за БЛА”.

Въпреки това, като се имат пред­вид връз­ките с руски компа­нии като „Стрела” и ЦНТУ „Динамика”, които участваха в съз­да­ва­нето на дрона, може да се отбе­лежи, че темата за раз­ра­бот­чиците на AURA явно не е нова и веро­ятно доста позна­ния са използвани при изпъл­не­ни­ето на този про­ект. Това поз­воли на компа­ни­ята бързо да се пред­стави в областта на вер­то­лет­ните БЛА”, каза Федутинов.