Печат

В Сибир откриха опасен паразитен червей

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в НЕзнайко

Учени уста­но­виха, че разпро­стра­не­ният в Запа­ден Сибир вид пло­сък чер­вей Opisthorchis felineus (голям чер­но­дро­бен метил (Fasciola hepatica), може да при­чини едно от най-​опасните услож­не­ния при онко­логично забо­ля­ване на жлъч­ните пътища — холангио­карци­ном. Този вид пло­сък чер­вей оби­тава тери­то­рии, разпо­ложени в реките Об и Иртиш. Зара­зя­ване с инфекци­ята на този вид води до опи­стор­хи­аза и пара­зитно увре­ждане на чер­ния дроб. Плос­кият чер­вей също влияе върху епи­тела на човеш­ките жлъчни пътища, като уве­ли­чава ско­ро­стта и променя вида на миграция на клет­ките му.

Изсле­до­ва­тели от Инсти­тута по цито­логия и гене­тика на Сибир­ското отде­ле­ние на РАН са открили, че при неудачно сте­че­ние на обсто­я­тел­ствата такава пато­логия може да се раз­вие в рак.

Нашите про­уч­ва­ния показ­ват, че екскреторно-​секреторният про­дукт на котеш­кия пара­зи­тен пло­сък чер­вей зна­чи­телно уве­ли­чава ско­ро­стта на миграци­ята на клет­ките и променя вида си на инди­ви­дуа­лен, при­същ на тумор, при който клет­ките се движат неза­ви­симо една от друга”, съобщи за сп. „Наука в Сибири” старши лабо­рантът от лабо­ра­то­рия на ФИЦ ИЦиГ СО на РАН Дмит­рий Поно­марьов. Той добави, че това говори за при­до­би­ва­нето на зло­ка­че­ствени свойства.

Холангио­карци­номът е сери­о­зно забо­ля­ване с лета­лен изход. Едва 50% от паци­ен­тите с такава диагноза имат продължи­тел­ност на живот до 5 години. Дори в слу­чай на успешна опе­рация по према­хване на тумора, сле­допе­ра­тив­ната продължи­тел­ност на живот на паци­ента не пре­вишава поло­вин година.