Печат

Появи се нов метод за 3D печат на метални части

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в НЕзнайко

Фон­даци­ята за пер­спек­тивни изслед­ва­ния (ФПИ), съвместно с Брян­ския държа­вен тех­ни­че­ски уни­вер­си­тет са раз­ра­бо­тили тех­но­логия за 3D печат на големи метални телени изде­лия. Тех­но­логи­ята за печат на големи метални изде­лия е с подоб­рени харак­те­ри­стики на про­вод­ниците и няма ана­лог в света.

Меха­нич­ните и експло­атаци­онни свойства на полу­че­ните мате­ри­али са 1,52,5 пъти по-​високи от тези, напра­вени от вал­цу­ван метал с използване на кла­си­че­ски методи за мета­ло­об­ра­ботка”, се казва в доклада на ФПИ, цити­ран от РИА „Новости”.

От фон­даци­ята уточ­ня­ват, че новата тех­но­логия ще уве­личи ско­ро­стта на печат с 10 пъти, която състав­лява 400 куби­че­ски сан­тиметра в час. Раз­хо­дите за метални изде­лия, съз­да­дени на 3D прин­тер, ще бъдат нама­лени 17 пъти.

Както пока­заха кон­трол­ните тестове, използва­нето на тех­но­логи­ята за втвър­дя­ване на бро­ни­рани листове може да намали тег­лото им с 1530%, като съще­временно се поддържа кла­сът на защита за устой­чи­вост на куршуми”, се казва още в доклада.

Отбе­лязва се, че про­дук­тите, отпе­ча­тани с използва­нето на нови тех­но­логии, ще бъдат осо­бено тър­сени в сфе­рата на само­ле­то­стро­е­нето и кос­мо­нав­ти­ката, а водещите предпри­я­тия в авиаци­он­ната инду­стрия, държав­ните корпо­рации Рос­кос­мос, Ростех и Роса­том вече про­явя­ват инте­рес към ино­ва­тив­ната разработка.

За съз­да­ва­нето на метални изде­лия с големи размери е раз­ра­бо­тена модулна инста­лация, която поз­во­лява съз­да­ва­нето на сложни про­дукти, вклю­чи­телно биметални.