Печат

Измислиха ново лекарство срещу грип

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в НЕзнайко

Изсле­до­ва­тели от Томск и Бийск са раз­ра­бо­тили нова тех­но­логия за син­тез на фармацев­тич­ното веще­ство еток­си­сукци­нат и така полу­чили препа­рат с двоен анти­ви­ру­сен ефект. За лекар­ството вече има реги­стри­ран патент. От Том­ския държа­вен уни­вер­си­тет съобщиха, че препа­ратът се отли­чава с ниска обща и хро­нична ток­сич­ност, няма мутагенни, канце­ро­генни и алергенни действия.

Резул­та­тите от докли­нич­ните про­уч­ва­ния сочат, че новото лекар­ство има подоб­рени харак­те­ри­стики. Напри­мер, него­вата анти­ви­русна актив­ност е почти два пъти по-​висока от тази на добре позна­тото швейцар­ско лекар­ство, което се използва широко за лече­ние на грип”, раз­каза Жана Спицко, спе­ци­а­лист от Сибир­ския държа­вен медицин­ски уни­вер­си­тет (СибГМУ).

Сибир­ските фарма­ко­лози смя­тат, че новото лекар­ство е обеща­ващо при лече­ние и профи­лак­тика на грип, а край­ната му цена ще бъде зна­чи­телно по-​ниска от цената на чуждите аналози.