Печат

"Зенит" игра предпазливо, "Локомотив" - смело, но и двата отбора загубиха

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Спорт

След пораже­ни­ето си от герман­ския „Лайпциг„с 0:2 „Зенит” беше раз­кри­ти­ку­ван за пре­ка­лено предпаз­ли­вата игра срещу немците, които бяха вка­рали 14 гола в двата си пре­дишни дву­боя срещу „Волс­бург” и „Майнц”. „Локо­мо­тив” (Москва) тръгна по друг път и игра много смело срещу „Ювен­тус”, който спо­ред все­общото мне­ние е доста по-​силен от „Лайпциг”. Да, отборът на старши тре­ньора Юрий Сьомин отстъпи, като про­пусна гол в послед­ните минути, но по голови положе­ния превъз­хож­даше ита­ли­анците — 4:2. Излиза, че мос­ков­ските „желез­ни­чари” постъпиха пра­вилно като играха смело, а старши тре­ньорът на петер­бургци Семак под­ходи с боязън към двубоя.

Играта на „Ювен­тус” под ръко­вод­ството на старши тре­ньора Мау­рицио Сари стана по-​атакуваща, откол­кото при Маси­ми­ли­ано Алегри. Всички отбори, които той е ръко­во­дил, играят по доста обик­номена, но действена схема — напред са бързи напа­да­тели, а в сре­дата на терена играе много добър халф, от когото зависи темпото на целия отбор. В „Наполи” и „Челси” това беше Жоржи­ньо. В „Ювен­тус” тази роля взе Мира­лем Пянич, който сега е може би един от най-​изтъкнатите фут­бо­ли­сти в Европа, който умее да пази топката.

В крайна сметка босен­ския полу­за­щит­ник стана един­стве­ния, който беше пазен пер­со­нално. Игра­чите на „Локо­мо­тив” си го пре­да­ваха един на друг, а най-​често до него беше Алек­сей Миран­чук. Пянич започна да излиза от опе­ката едва през вто­рото полу­време, тъй като сме­няше сво­ята позиция и излезе по-​напред, като отправи и два удара срещу вра­тата на мос­ков­чани. Все пак той игра под сред­ното си рав­нище — 22 пъти изгуби топ­ката, не направи нито една асистенция.

Заедно с това „Локо­мо­тив” активно се възползва от сла­бо­стите на схемата на съпер­ника 41212, която не пре­дви­жда активна игра по фланго­вете. Затова често срещу край­ните защит­ници се полу­ча­ваха ситу­ации 2:1, завършили с опасни цен­три­ра­ния. Така „Локо­мо­тив” вкара гол и съз­даде още две голови възмож­но­сти. Отделно трябва да бъде похва­лен и Рифат Жема­лет­ди­нов, който игра много добре както в отбрана, така и в атака. На негова сметка бяха запи­сани пет голови паса, две опасни атаки, три спе­че­лени дву­боя и три прекъс­нати атаки на противника.

Планът за преми­на­ване от отбрана в атака на мос­ков­чани също беше разбираем.

Бър­зият Мацей Рибус успя­ваше да се вклю­чва в ата­ките и неслу­чайно даде голо­вия пас на Миран­чук. Той обаче тряб­ваше да помага на еди­ния от цен­трал­ните защит­ници Данило, като нама­ля­ваше плът­но­стта в нака­за­тел­ното поле. Това рабо­теше и беше оче­видно про­ти­во­действие на играта на „Ювен­тус”. Но дори и този успе­шен план в крайна сметка се про­вали, когато ита­ли­анците пус­наха на терена свежи смени, а Дъглас Коста показа раз­ли­ката между све­товни звезди и играчи от Рус­ката про­фе­си­о­нална лига. В крайна сметка дву­боят завърши при резул­тат 1:2 въпреки чудес­ните възмож­но­сти на рус­наците в атака.

Обидно е за фено­вете на мос­ков­ския „Локо”, тъй като, ако поглед­нем ста­ти­сти­ката, рус­наците превъз­хож­даха съпер­ника по удари към вра­тата (1817), по попа­де­ния в рам­ките на вра­тата (42), по удари от нака­за­тел­ното поле (109).

Все пак важно е да раз­ли­чим мачо­вете на „Зенит” и на „Локо­мо­тив”. Не бива да хва­лим едните и да клеймим другите. Срещу „Ювен­тус” може да се играе смел фут­бол. Срещу „Лайпциг”, който играе не със звезди, а със система, е трудно да се подгот­виш — отборът на Юлиан Нагел­сман няма явни слаби места. Неслу­чайно след мача на „Зенит” Бра­ни­слав Ива­но­вич каза: „Пър­во­на­чално ние се ори­ен­ти­рахме в схемата им, а след това те при­до­биха увереност.”

Раз­бира се, радостно е, че в един мач срещу име­нит съпер­ник „Локо­мо­тив” успя да играе смело и даже да заплаши „Ювен­тус”. Рано е обаче да се говори, че при всеки съпер­ник, който те превъз­хожда в кла­сата, може да се играе тол­кова рис­ко­ван и открит футбол.