Печат

Русия - на полуфинал за Междуконтиненталната купа по плажен футбол

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Спорт

Рус­кият наци­о­на­лен отбор по плажен фут­бол победи отбора на Мек­сико с резул­тат 3:1 в мачот вто­рия кръг на тур­нира за Меж­ду­кон­ти­нен­тал­ната купа и се кла­сира за полу­фи­на­лите. Тур­нирът преми­нава в Дубай.

В състава на рус­кия отбор се отри­чиха Вла­ди­слав Жари­ков (8-​а минута), Борис Нико­но­ров (19) и Вик­тор Криша­нов (30). За мек­си­канците гол отбе­ляза Нестор Мар­ти­нес (20).

Русия е в една група със съста­вите на Иран, Мек­сико и Египет. В пър­вия кръг рус­наците побе­диха Египет с 5:3. След двата кръга рус­кият отбор е с 6 точки и пред­срочно си осигури кла­си­ране за полу­фи­на­лите. В тре­тия кръг „сбор­ная” ще играе срещу състава на Иран.

Тур­нирът за Меж­ду­кон­ти­нен­тал­ната купа се играе за девети път, той е ежего­ден и тра­дици­онно преми­нава в ОАЕ. Русия е пече­лила тур­нира три пъти (2011, 2012, 2015), а три пъти е заемала вто­рото място (2013, 10141 2018). През 2016 г. рус­наците са брон­зови при­зьори, а през 2017 г. заеха четвър­тото място.

Тур­нирът завършва на 9 ноември.