Печат

Новото правителство стартира с екстрено вечерно заседание

Средната възраст на кабинета на Мишустин е 47 години

За една сед­мица след посла­ни­ето на пре­зи­дента на РФ Вла­ди­мир Путин до Феде­рал­ното събра­ние Русия вече не е същата: ново пра­ви­тел­ство, промени в Кон­сти­туци­ята, нов гене­ра­лен про­ку­рор, нов посто­я­нен пред­ста­ви­тел на пре­зи­дента в слож­ния Севе­ро­кав­казки феде­ра­лен окръг, непо­знато досега допит­ване до народа. Факт е, че Путин успя да изне­нада не само света, но и

Печат

Игор Краснов официално пое поста генерален прокурор на Русия

На 22 яну­ари Игор Крас­нов положи клетва като гене­ра­лен про­ку­рор на Русия, след като получи одоб­ре­ни­ето на Съвета на феде­раци­ята. Всички 163-​ма сена­тори гла­су­ваха еди­но­душно за кан­ди­да­ту­рата на Крас­нов, вне­сена от пре­зи­дента Путин.

В сло­вото си Крас­нов заяви, че главни насоки в рабо­тата на ведом­ството ще са защита на тру­до­вите права, защита на

Печат

Юрий Чайка заминава за Кавказ

Вла­ди­мир Путин подписа указа за назна­ча­ва­нето на бившия гене­ра­лен про­ку­рор на РФ Юрий Чайка за пъл­номощен пред­ста­ви­тел на пре­зи­дента в Севе­ро­кав­каз­кия феде­ра­лен окръг. По-​рано тази длъж­ност бе заета от генерал-​лейтенант Алек­сандър Матов­ни­ков. С указ на пре­зи­дента той е назна­чен за зам.-командващ Сухопът­ните войски. Със същия документ