Печат

Путин обяви конкретни антикризисни мерки

Отлага се гласуването на 22 април
Въвежда се една седмица платена ваканция за всички

На 25 март пре­зи­дентът на Русия Вла­ди­мир Путин се обърна от теле­ви­зи­он­ния екран към наци­ята по повод ситу­аци­ята с епи­деми­ята на коро­на­ви­рус по света с кон­кретни мерки в соци­ал­ната, ико­номи­че­с­ката и финан­со­вата сфера.

Благо­да­ре­ние на при­е­тите досега мерки като цяло ни се удава засега да сдър­жаме широ­кото и стремително

Печат

ФСС разобличи голяма хакерска групировка

Сътруд­ници на Феде­рал­ната служба за сигур­ност (ФСС) раз­об­ли­чиха голяма хакер­ска групи­ровка, действаща в няколко субекта на Рус­ката феде­рация. Пре­стъп­ниците са съз­дали 90 фалшиви интер­нет мага­зина, с помощта на които осъще­ствят про­дажба на данни от кра­дени бан­кови карти, съобщи прес­служ­бата на ФСС.

Чле­но­вете на групата за реа­ли­за­ци­ята на

Печат

Анимация ще бори коронаскуката вкъщи

Кино­сту­диото „Союзмультфильм” обяви онлайн мара­тон „Союзмульт­кар­тин”, където ще покаже анимаци­онни филми, побе­ди­тели в меж­ду­на­родни фести­вали. В пове­чето слу­чаи това ще бъдат преми­ери. Не е тайна, че в период на само­изо­лация и каран­тина с деца вкъщи обста­нов­ката е трудна за овла­дя­ване и те трябва да се занима­ват с нещо. В този слу­чай можем да