Печат

В Русия се появиха пет нови болници, построени от военните

Лекарства и ваксина срещу коронавируса ще се произвеждат в Ярославъл

В съо­т­вет­ствие с наше поръ­че­ние във Воро­неж, както и в гра­до­вете на Репуб­лика Даге­стан — Каспийск, Хаса­вюрт и Дер­бент, Мини­стер­ството на отбра­ната построи четири многофункци­о­нални медицин­ски центъра общо за 400 места”, това докла­два мини­стърът на отбра­ната на РФ на пре­зи­дента Вла­ди­мир Путин по време на видео­конфе­ренция, посве­тена на

Печат

По Кримския мост тръгнаха товарни влакове

Откриха 115 км от трасето "Таврида"

На 30 юни бе открито движе­ни­ето на товарни вла­кове по Крим­ския мост. На цере­мо­ни­ята при­състваха мини­стърът на транспорта на РФ Евге­ний Дит­рих и ръко­во­ди­те­лят на Репуб­лика Крим Сергей Аксьо­нов. Едно­временно в двете посоки — от и за Крим, тръг­наха два състава. Това е важен момент за раз­ви­ти­ето на полуострова

Печат

В Чечня поощряват младите новатори

Проектът Expokar спечелил грант за 32 хиляди долара

Група програми­сти и диза­й­нери от Чечня раз­ра­бо­тиха вир­туа­лен конфигу­ра­тор (VR-​конфигуратор) за автомо­бил. Про­ектът наре­чен Expokar е раз­ра­бо­тен от осем млади нова­тори. Ръко­во­ди­те­лят на стартъпа Магомед Алиев раз­казва, че са започ­нали раз­ра­бот­ката през март т.г. точно по време на самоизолацията